Miljöfarlig verksamhet

En del miljöfarliga verksamheter är tillståndspliktiga eller anmälningspliktiga. Det innebär att tillstånd ska finnas, eller att en anmälan ska ha gjorts, innan man börjar anlägga, bygga eller driva verksamheten. Detta gäller även ändringar.

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Klassificering av miljöfarlig verksamhet

Miljöfarliga verksamheter är indelade enligt följande:

  • A-verksamheter kräver tillstånd från mark- och miljödomstolen att anlägga eller driva verksamheten.
  • B-verksamheter ska ha länsstyrelsens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten.
  • C-verksamheter ska anmäla anläggande eller drift av verksamheten till kommunens miljö- och byggnadsnämnd.
  • A- och B-verksamheter är alltså tillståndspliktiga, medan C-verksamheter är anmälningspliktiga.

Anläggningarnas klassning A, B eller C finns angivna i miljöprövningsförordningen (2013:251)

Miljörapportering krävs för tillståndspliktig anläggning

Om din verksamhet är tillståndspliktig ska du också lämna en miljörapport till din tillsynsmyndighet via Svenska miljörapporteringsportalen (SMP).

Senast den 31 mars varje år ska miljörapporten för kalenderåret innan vara inlämnad. Rapporten ska bland annat innehålla redovisning av hur villkoren för ert tillstånd följs. Rapporten används av tillsynsmyndigheten och Naturvårdsverket som i sin tur rapporterar miljöläget nationellt och internationellt.

Om miljörapporten lämnas in för sent eller inte alls tas en miljösanktionsavgift (straffavgift) ut.

Till svenska miljöraporteringsportalen

Årsrapport

Vissa anmälningspliktiga företag är förelagda att lämna in en årsrapport. Den ska också lämnas senast den 31 mars. Innehållet i den styrs som regel av miljö- och byggnadsnämndens beslut för verksamheten. Årsrapporter kan inte skickas in via SMP utan skickas elektroniskt eller per post till miljö- och byggförvaltningen.

Avgifter för miljöfarliga verksamheter

C-verksamheter betalar prövningsavgift till kommunen. Den bygger på typ av verksamhet och är mellan 1 890-28 350 kronor.

B- och C-verksamheter betalar tillsynsavgift och kontrollavgift till kommunen, som bygger på typ av verksamhet (storlek och risk), och är mellan 945-61 425 kronor.

Förorening i mark eller vatten

Ett förorenat område kan vara en byggnad, mark, grundvatten, ytvatten eller sediment som är så förorenat att halterna av föroreningen påtagligt överskrider bakgrundshalten.

Förorenade områden ska efterbehandlas för att minska risken att människor eller miljö skadas. Dessutom ska mängden ämnen som inte hör hemma i naturen minska. Arbetet med efterbehandling styrs framför allt av miljöbalken och miljökvalitetsmålen som riksdagen beslutat om.

Skyldighet att informera

Som fastighetsägare eller verksamhetsutövare är du skyldig att genast meddela miljö- och byggförvaltningen om du upptäcker en förorening på fastigheten som kan medföra en risk för människors hälsa eller miljön.

Anmäl sanering

Det är förbjudet att börja sanera eller schakta inom ett förorenat område innan arbetet är anmält till miljö- och byggförvaltningen. Normalt kan arbetet påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts. Anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att kunna bedöma åtgärdens art, omfattning och miljöeffekter.

Miljö- och byggförvaltningen tar ut en avgift för handläggning av anmälan.

Anmälan om föroreningar på fastighet
Anmälan om efterbehandling av förorenat område

Ansvar

Vem som är ansvarig för det förorenade området regleras i miljöbalken. Ansvarig för föroreningen är:

– Den som bedriver eller har bedrivit den verksamhet eller vidtagit en åtgärd som orsakat föroreningen – alltså verksamhetsutövaren.
– Som verksamhetsutövare räknas också den som skapar förutsättningar för att föroreningar från ett förorenat område sprids, till exempel en entreprenör som schaktar eller gräver i ett förorenat område.
– Fastighetsägare kan i vissa fall även ha ett ansvar. Om det inte finns någon verksamhetsutövare som är ansvarig för föroreningen, är var och en som förvärvat fastigheten efter den 1 januari 1999 och då känt till eller borde känt till föroreningen, ansvarig för föroreningen.

Sidan publicerades 17 juni 2021