Miljöfarlig verksamhet

Som företagare har du ett ansvar för att din verksamhet inte skadar omgivningen. För vissa miljöfarliga verksamheter måste du göra en anmälan eller söka ett tillstånd, innan man börjar anlägga, bygga eller driva verksamheten. Vad gäller för din verksamhet?

Med miljöfarlig verksamhet menas all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt innebär utsläpp till mark, luft eller vatten eller annat som innebär olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Verksamheter som kan klassas som miljöfarliga kan till exempel vara industrier, bensinstationer, verkstäder och lantbruk. Här kan du läsa mer om vad som gäller för

När behövs ansökan eller anmälan?

För vissa miljöfarliga verksamheter måste du göra en anmälan eller söka ett tillstånd innan du startar verksamheten. Miljöfarliga verksamheter delas upp i tre prövningsnivåer beroende på storlek och hur miljöstörande verksamheten är:

  • A-verksamheter kräver tillstånd från mark- och miljödomstolen att anlägga eller driva verksamheten.
  • B-verksamheter ska ha länsstyrelsens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten.
  • C-verksamheter ska anmäla anläggande eller drift av verksamheten till kommunens miljö- och byggnadsnämnd.

A- och B-verksamheter är alltså tillståndspliktiga, medan C-verksamheter är anmälningspliktiga. Anläggningarnas klassning A, B eller C finns angivna i miljöprövningsförordningen.

Du kan även behöva göra anmälan vid ändringar i en verksamhet som redan har ett tillstånd eller vid efterbehandling av förorenade platser eller byggnader som kan medföra att föroreningar sprids.

Om du inte är säker på vad som gäller för just din verksamhet kan du gärna vända dig till miljö- och byggförvaltningen för mer information.

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Du ska göra din anmälan minst sex veckor innan verksamheten startar. Du får inte starta din verksamhet innan du fått ett beslut.

För att handläggning av din anmälan ska gå snabbt och smidigt är det viktig att din anmälan innehåller de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att vi ska kunna göra en riktig bedömning av verksamhetens eller åtgärdens art, omfattning och miljöeffekter.

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Tillsyn

Kommunens miljö- och byggförvaltning utför tillsyn vid verksamheter som är tillstånds- och anmälningspliktiga, men även sådana som inte behöver göra anmälan. Det innebär att kommunen återkommande, eller vid klagomål, kontrollerar att verksamheten inte bryter mot miljöbalkens bestämmelser och att företaget har en fungerande egenkontroll.

Tillsyn, det vill säga kontroll av att verksamheten följer lagar och regler, är obligatorisk och kan inte väljas bort. Att tillsyn ska göras är bestämt i miljöbalken. Syftet är att förebygga och minska störningar i miljön.

Avgifter för miljöfarliga verksamheter

C-verksamheter betalar prövningsavgift till kommunen. Den bygger på typ av verksamhet och är mellan 1 890-28 350 kronor.

B- och C-verksamheter betalar tillsynsavgift och kontrollavgift till kommunen, som bygger på typ av verksamhet (storlek och risk), och är mellan 1 043 – 61 425 kronor.

Taxor och avgifter inom miljö- och hälsoskydd

Krav på egenkontroll

Som verksamhetsutövare måste du ha en fungerande egenkontroll, även om den inte alltid behöver vara skriftlig.

Miljörapportering krävs för tillståndspliktig anläggning

Om din verksamhet är tillståndspliktig ska du också lämna en miljörapport till din tillsynsmyndighet via Svenska miljörapporteringsportalen (SMP).

Senast den 31 mars varje år ska miljörapporten för kalenderåret innan vara inlämnad. Rapporten ska bland annat innehålla redovisning av hur villkoren för ert tillstånd följs. Rapporten används av tillsynsmyndigheten och Naturvårdsverket som i sin tur rapporterar miljöläget nationellt och internationellt.

Om miljörapporten lämnas in för sent eller inte alls tas en miljösanktionsavgift (straffavgift) ut.

Till svenska miljöraporteringsportalen

Årsrapport

Vissa anmälningspliktiga företag är förelagda att lämna in en årsrapport. Den ska lämnas senast den 31 mars. Innehållet i den styrs som regel av miljö- och byggnadsnämndens beslut för verksamheten. Årsrapporter kan inte skickas in via SMP utan skickas elektroniskt eller per post till miljö- och byggförvaltningen.

Sidan uppdaterad 24 januari 2024