Båtrep på brygg. Fotograf: Lars Aronsson

Båten och hamnen

Du som båtägare kan vara med och minska mängden föroreningar i miljön. Måla din båt med tillåtna och miljövänlig båtbottenfärg. Ta hand om toalettavfall och annat avfall. Då gör du stor skillnad.

Små val har stor betydelse. Att välja miljövänliga alternativ är en vinst för både dig och miljön.

Projekt för att fasa ut miljöskadlig bottenfärg

Under 2023-2024 genomför Mönsterås kommun ett projekt som ska fasa ut miljöskadliga bottenfärger, stödja båtklubbar och båtägare och kartlägga utbredningen av tributyltenn (TBT) i kommunen.

På flera platser i Kalmarsund, liksom många andra platser i Östersjön, är det förhöjda halter av TBT. TBT är ett mycket giftigt och hormonstörande ämne som främst påverkar vattenlevande organismer.

Den största källan till de höga halterna av TBT är äldre båtbottenfärger. Färger innehållande TBT har varit förbjudna sedan 1989 men kan finnas kvar under nyare färglager och läcker då ut vid underhåll och sjösättning av målade båtar.

Osäkert med TBT-halter vid kommunens hamnar, men upp mot 15-30 procent av båtarna kan ha bottenfärg med för höga halter

Vi saknar i dag kännedom om hur situationen med TBT ser ut vid kommunens hamnar. Det går inte heller att i dagsläget säga hur stor andel av fritidsbåtarna som är målade med färg som innehåller TBT. Men om det är som i kringliggande kommuner är det mellan 15-30 procent av båtarna i kommunen som har halter över de riktvärden som finns.

Vi vet inte heller om det finns platser i marinorna där båtar har slipats eller tvättats och där TBT läcker ut till vattnet.

En del i projektet är att kartlägga utbredningen av förhöjda halter av TBT i kommunen. Det gör vi genom att:

  • ta prover av sediment i sex hamnar
  • ta markprover vid de fyra största marinorna,
  • göra slumpvisa mätning med XRF av båtar för att få en bild av läget på fem uppställningsplatser.

Kommunen har fått pengar för lokala vattenvårdsprojekt (LOVA-medel) från länsstyrelsen för att göra kartläggningen.  Arbetet genomförs även genom dialog med båtklubbarna.

Sidan uppdaterad 15 december 2022