Kemikalier

Kemikalier finns överallt i vår omgivning. Vissa av dem är ofarliga medan andra kan innebära risker för hälsa och miljö.

Sund hantering av kemikalier genom kemikaliernas hela livscykel, från extraktion eller tillverkning till bortskaffning, är därför viktig för att undvika risker för människors hälsa eller miljön och för att minimera skadliga effekter när vi exponeras för dem.

I Sverige finns ett nationellt miljökvalitetsmål om en giftfri miljö, som är ett av Sveriges sexton miljömål.

Mönsterås kommun arbetar med detta bland annat genom en kemikalieplan som pekar ut ämnen utifrån egenskapskriterier som kommunen inte vill ska förekomma i verksamheterna. På så sätt ska vi minska mängden kemikalier som används och bidra till att nå målet om en giftfri miljö.

Planen omfattar alla kommunens verksamhet och prioriterar åtgärder som gäller:

  • barn och unga
  • kemikalier i vardagen
  • städa framför egen dörr – kommunens verksamheter ska vara förebilder

Om kemikalier till dig inom näringslivet

För företag gäller ofta särskilda regler. Miljö- och byggförvaltningen har tillsyn över företag som hanterar, tillverkar, överlåter eller använder kemikalier. Det kan till exempel handla om cisterner eller bekämpningsmedel. Syftet med tillsynen är att motverka skador på miljön eller på människors hälsa.

Du som är företagare kan läsa mer om vad som gäller dig på:

Kemikalieinspektionens vägledning till företag på deras egna webbplats

Kommunens samlade informationssidor under Jobb och Företagande

 

Sidan granskad 22 september 2022