Elevhälsa och stöd

Alla elever har rätt att må bra, känna sig trygga och nå så långt som möjligt i sitt lärande i skolan. Därför har Mönsterås kommun ett elevhälsoteam på varje skola och en central elevhälsa som jobbar över hela kommunen. Vi har även studie- och yrkesvägledare för grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.

Elevhälsoteam

Skolans uppdrag är att främja elevernas hälsa och lärande samt att förebygga ohälsa och hinder i lärandet. Hälsa och lärande förutsätter varandra. Därför är elevhälsa ett ansvar för alla i skolan.

På alla skolor i Mönsterås kommun finns ett elevhälsoteam. Det består av:

 • rektor eller biträdande rektor
 • skolsköterska
 • psykolog
 • kurator
 • specialpedagog eller speciallärare

På högstadieskolorna och gymnasiet kan även studie- och yrkesvägledare ingå i teamet.

Elevhälsoteamet ska vara ett stöd i trygghetsarbetet på skolan och ett stöd i arbetet att minska eller ta bort hinder i skolans lärmiljöer. Det är rektorn på varje skola som är ansvarig för elevhälsan.

De olika yrkesgrupperna i teamet hjälper bland annat till med:

 • samtalsstöd
 • hälsosamtal, hälsoundersökningar och vaccinering
 • utredning av särskilt stöd och åtgärdsprogram
 • extra anpassningar i undervisningen och andra lärmiljöer
 • särskoleutredningar
 • remiss till externa vårdinstanser
 • arbete mot diskriminering och likabehandling
 • arbete med att främja närvaro och förebygga frånvaro

Central elevhälsa

I Mönsterås kommun finns det även en central elevhälsa som består av:

 • en skolpsykolog
 • två kommunövergripande specialpedagog riktad mot förskolan
 • en kommunövergripande specialpedagog ritad mot förskoleklass till gymnasiet

Här finns även möjlighet att kontakta eller träffa skolläkare och hörselpedagog.

Den centrala elevhälsan arbetar i första hand med att förebygga och att främja, stärka, hälsan hos eleverna genom att erbjuda handledning och råd till såväl enskilda pedagoger som arbetslag. Syftet är att undanröja hinder i elevernas lärande.

De olika yrkesgrupperna i det centrala elevhälsoteamet kan även hjälpa till med att undersöka och utreda enskilda elevers behov i olika situationer.

Läs mer om stöd till barn och unga

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledare har ansvaret för studie- och yrkesvägledning och fungerar som ett stöd för eleven under hela skolgången från grundskola, till gymnasiet och vuxenutbildningen. En studie- och yrkesvägledare kan svara på frågor som rör studier inom ovan nämnda skolformer samt eftergymnasiala studier. Vägledningen är en process för att varje elev ska få kunskap och information för att göra ett väl underbyggt val inför framtida studie- och yrkesval.

Sidan granskad 6 mars 2024