Köldmedier

Bedriver du en yrkesmässig verksamhet där det finns kyl, frys, luftkonditionering eller värmepump installerad?

Du kanske har restaurang, livsmedelsaffär, blomsteraffär eller förvaltar fastigheter. Då är det viktigt att du känner till och följer de regler som gäller för installation och skötsel av kylaggregat och utrustningar som innehåller köldmedier.

Periodisk läcksökning

Som ansvarig för anläggningen ska du se till att läcksökning görs av en certifierad kylkontrollant med jämna mellanrum. Från och med 1 januari 2015 gäller nya regler, vilket bland annat innebär att det är köldmediegasens så kallade koldioxidekvivalent som avgör hur ofta läcksökningen ska göras.

Ta reda på hur ofta din anläggning ska kontrolleras

För att räkna fram koldioxidekvivalenten för din anläggning ska du multiplicera mängden köldmediegas med gasens GWP-faktor (Global Warming Potential faktor).

Om din anläggning innehåller:

  • 5-49 ton koldioxidekvivalenter – ska den läcksökas minst en gång var tolfte månad eller, om ett läckagevarningssystem är installerat, minst var tjugofjärde månad
  • 50-499 ton koldioxidekvivalenter – ska den läcksökas minst en gång var sjätte månad eller, om ett läckagevarningssystem är installerat, minst var tolfte månad
  • 500 ton koldioxidekvivalenter eller mer – ska den läcksökas minst en gång var tredje månad eller, om ett läckagevarningssystem är installerat, minst var sjätte månad.

Observera att de nya reglerna kan innebära att även kylaggregat som innehåller mindre än 3 kilo måste läcksökas, om det innehåller minst 5 ton koldioxidekvivalenter.

Tänk på att köldmedium med stor klimatpåverkan innebär tätare kontroller. Det kan vara ett skäl till att byta till ett alternativ med lägre klimatpåverkan redan nu, och att välja andra alternativ när det blir aktuellt att nyinstallera.

Rapport till miljö- och byggnadsnämnden

Om din anläggning innehåller en köldmediegas med en sammanlagd mängd på 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer måste du rapportera resultatet från läcksökningarna till miljö- och byggnadsnämnden varje år. Rapporteringen ska du göra senast 31 mars för året som har gått.

Om du inte skickar in en rapport eller om din rapport kommer in för sent kan det innebära att du får betala en så kallad miljösanktionsavgift.

Nyinstallation och konvertering

Vid nyinstallation av kylutrustning på 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer måste du informera miljö- och byggförvaltningen i god tid före installationen. Detsamma gäller vid konvertering av kylutrustning på 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer då ett köldmedium ersätter ett annat.

Köpa ny utrustning

När du köper ny utrustning är du skyldig att ta hänsyn till vilken utrustning som har den minsta miljöpåverkan. Vilken typ av köldmedium och vilken mängd innehåller utrustningen, och hur mycket el förbrukar den? Idag finns möjlighet att köpa utrustning som innehåller miljövänligare köldmedium till exempel koldioxid. Det är viktigt att du överväger ett sådant alternativ. Tycker du att det är svårt kan du kontakta en certifierad kylfirma som hjälper dig med detta.

Installation eller andra ingrepp i kylkretsen får bara utföras av certifierade kylfirmor.

Varje utrustning ska ha en märkning

Varje utrustning som du ansvarar för ska ha en märkning där det framgår köldmedietyp och köldmediemängd. Det måste finnas drift- och skötselinstruktioner på svenska för varje utrustning och du är skyldig att föra register för varje utrustning. I registret ska framgå om köldmedium tappats av eller fyllts på, när läcksökning genomförts och vem som gjort detta.

Förbud att installera CFC och HCFC

Sedan den 1 januari 2008 gäller nya köldmediebestämmelser. Köldmedierna CFC och HCFC bryter ned ozonskiktet och ska därför fasas ut. Det betyder att det är förbjudet idag att installera utrustning med CFC eller HCFC.

Köldmediet HFC bryter inte ned ozonskiktet lika effektivt som CFC men har däremot en kraftig påverkan på växthuseffekten och ska därför användas i så liten omfattning som möjligt. Läs mer om de nya köldmediebestämmelserna på Naturvårdsverkets webbplats.

Användarstopp för HCFC från 1 januari 2015

Har du en anläggning som innehåller den äldre typen av köldmedium HCFC? Den vanligaste sortens HCFC är R22.

Från den 1 januari 2015 är det användarstopp för alla kylanläggningar som innehåller HCFC-köldmedier med en fyllning på 3 kilo eller mer. Det innebär att sådana anläggningar ska ha skrotats och tömts på köldmediegas eller ersatts med nyare köldmedium före årsskiftet.

Skrotning eller konvertering av kylaggregat ska göras av en certifierad kylfirma. Du måste också redovisa att detta är gjort, antingen i den årliga årsrapporten eller genom skrotningsintyg till miljö- och byggförvaltningen.

Regler från och med 2020

Köldmedium med högre GWP-faktor än 2500 (R404A) får inte fyllas på vid nyinstallation. Inte heller vid service av utrustningar som innehåller mer än 40 ton koldioxidekvivalenter (motsvarar 10 kilo R404A). Förbudet gäller från och med den 1 januari 2020.

Miljösanktionsavgift

Många av ovanstående krav kan leda till en miljösanktionsavgift (straffavgift) om du inte följer dem. Det innebär att du kan få betala en straffavgift.

Sidan uppdaterad 21 september 2022