Enskilda vägar

Enskilda vägar är vägar som sköts av till exempel av en samfällighetsförening eller enskilda markägare. Det är alltså inte stat eller kommunen som tar hand om dem.

Enskilda vägar sköts vanligen av samfällighetsföreningar, som ofta kallas vägföreningar i vardagligt tal. Det finns drygt 25 mil enskilda vägar i kommunen som har bidrag för skötsel och underhåll och därmed är allmänt tillgängliga. Sköter du en enskild väg, eller är en vägförening eller vägsamfällighet, kan du söka driftbidrag till väghållningen.

Vägbidrag

Enskilda väghållare kan ansöka om vägbidrag för skötseln av sina vägar. Det finns både statliga och kommunala bidrag att söka.

Statligt vägbidrag

Trafikverket betalar ut statligt driftbidrag till enskilda vägar bland annat för att vägen ska hållas öppen för allmän trafik och för att underlätta för boende och näringsliv i glesbygden.

Förutsättningarna för statligt vägbidrag hittar du på Trafikverkets webbplats

Kommunalt vägbidrag

För att kommunen ska kunna lämna bidrag för enskilda vägar måste följande allmänna villkor vara uppfyllda:

  • Vägen ska betjäna ett eller flera bostadshus som är bebodda under hela året eller utgöra en betydande länk för det allmänna vägnätet, näringsliv eller turism.
  • Vägen får inte bara betjäna fastigheter som ägs av staten, landstinget eller annan offentlig aktör.
  • Vägens längd ska uppgå till minst 100 meter.
  • Vägen ska hållas öppen för allmänheten och vara farbar året runt. Vägen får inte annat än vid extrema trafik- och vädersituationer, reparationer och underhåll stängas av.
  • Vägen och dess sidoområden ska ha ordnat underhåll och framkomligheten för privat-, utrycknings- och servicefordon ska vara god.

Sidan uppdaterad 10 januari 2023