Gräva och schakta

Den allmänna marken är ofta full av ledningar och kablar. Det innebär att grävning utan tillstånd och kännedom om anläggningar under marken kan få stora och dyrbara konsekvenser. 

Du som vill gräva, schakta, eller göra andra ingrepp i allmän mark måste ha ett grävtillstånd. Om arbetet kommer att påverka någon form av trafik på kommunala gator och vägar eller gång- och cykelvägar ska en trafikanordningsplan (TA-plan) upprättas.

För det här tar kommunen ut en avgift, liksom för eventuell beläggning.

Ansöka om grävtillstånd

Du behöver ansöka om grävtillstånd (kallas även schakttillstånd) senast en vecka innan planerad grävstart. Var noga med hur du fyller i ansökan så att den är komplett.

Vid akuta grävningar kan ansökan fyllas i och skicka in i efterhand, men det akuta grävningsarbetet ska alltid anmälas per e-post till tekniska förvaltningen innan arbetet påbörjas. Om akut grävning sker utanför ordinarie arbetstid ska anmälan på mail göras kommande arbetsdag.

Det är den som har rätt att arbeta med ledningen som ska söka tillståndet, alltså ledningsägaren och inte eventuella entreprenörer.

Du som ledningsägare är skyldig att anmäla när arbetet ska startas och avslutas. Ansvaret för att arbeten blir utförda enligt kommunens anvisning ligger alltid på ledningsägaren.

Sidan granskad 4 maj 2023