Bostadstillsyn

Alla som driver en verksamhet ska planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön. Som fastighetsägare omfattas du av miljöbalkens krav på egenkontroll.

Som fastighetsägare ska du underhålla och sköta fastigheten så att den inte ger upphov till besvär eller sjukdomar hos de boende. Detta ska kontrolleras av fastighetsägaren själv.

Egenkontroll för fastighetsägare

Ofta finns det ekonomiska fördelar med att styra upp sin egenkontroll. Inte minst genom att en välskött fastighet är en större ekonomisk tillgång än en misskött fastighet.

Regelbundna kontroller

Tydliga rutiner och regelbundna kontroller kan hjälpa dig att minimera kostnaderna. Genom att den som är ansvarig vet vad som ska göras i en viss situation, till exempel vid en vattenskada, kan problemen ofta begränsas och oväntade kostnader undvikas.

Regelbunden genomgång av fastigheten ger en bättre framförhållning när det gällerstora och oundvikliga kostnader, till exempel vid stambyten eller ombyggnation av ventilationssystem. Detta kan vara extra viktigt för ett litet bostadsföretag eller en bostadsrättsförening med begränsad budget.

Dokumentation underlättar

En väl genomtänkt dokumentation är viktig för att kunna göra bedömningar av det slitage och de risker som följer med fastigheten. Dokumentation underlättar också upplärning av nyanställda och säkerställer att kunskapen finns kvar i verksamheten.

Dokumentationen är en bra hjälp för att kunna visa att du efterlever de krav som olika myndigheter ställer.

Områden som du som fastighetsägare bör ha kontroll på

Det finns många områden du som fastighetsägare bör ha kontroll över. Det är svårt att göra någon generell sammanställning över vilka dessa områden är, eftersom det varierar från fastighet till fastighet.

Det är ditt ansvar som fastighetsägare att undersöka om det finns något annat i verksamheten som kan innebära risker för människors hälsa och miljön. En dialog mellan hyresgäster och fastighetsägare underlättar skötseln av fastigheten. Tydlig information och god kommunikation kan förebygga och lösa många problem.

Vägledning i ditt arbete med egenkontrollen

 • Här presenteras några frågeställningar som du som fastighetsägare behöver tänka på och som kan vara till hjälp på vägen för att införa en egenkontroll.
 • Vilken information får de boende om deras ansvar i olika frågor? Till exempel om ventilation och felanmälan?
 • Känner ni inom er organisation till vilka miljöregler som gäller för er verksamhet? Räcker kunskapen till för att följa gällande
  bestämmelser? Inom vilka sakområden behöver ni förstärka eller ta in kompetens?
 • Hur gör ni när det kommer in synpunkter eller felanmälningar på fastighetens bostäder, skötsel eller annat? Följer ni upp inkomna
  felanmälningar?
 • Vem är ansvarig för rutiner, instruktioner och dokumentation? Vem ansvarar för uppdatering av egenkontrollen?
 • Vilka rutiner finns vid eventuella driftstörningar eller olyckshändelser? Vem kontaktas? Hur följer ni upp sådana händelser för att förhindra att de inträffar igen?
 • Vilka rutiner finns för regelbunden kontroll av verksamhetens påverkan på människor och miljön? Till exempel kontroll av ventilation, fukt, temperatur med mera. Är de tillräckliga?
 • Vilka verksamheter finns i er fastighet, till exempel frisör, restaurang, butik? Hur upprättas avtal med dessa verksamhetsutövare? Vilka risker och vilken påverkan på människors hälsa och miljön kan dessa verksamheter medföra?

Så fungerar kommunens tillsyn

Tillsynsbesök kan genomförs för att säkerställa att fastighetsägaren uppfyller de krav som finns på verksamheten enligt miljöbalken.

Hyresgäster ska ha en tillräckligt god inomhusmiljö i bostaden, och det ska inte finnas några olägenheter för människors hälsa. En del av myndighetens tillsyn innebär att kontrollera hur fastighetsägarens egenkontroll är utformad. Det är viktigt att känna till om fastighetsägare har brister i sin egenkontroll eller hyr ut bostäder som inte är lämpliga att bo i.

Vi besöker bara bostäder där det finns en myndig person hemma, och boende kan alltid välja att tacka nej till besöket.

Vi  kontrollerar bland annat att:

 • det finns en fungerande och tillräcklig ventilation
 • det inte finns fuktskador eller mögel
 • temperaturen i bostäderna är tillfredsställande
 • det inte finns tecken på att det förekommer skadedjur

Läs mer om hälsoskydd på Folkhälsomyndighetens webbplats

Sidan publicerades 21 september 2023