Torg och allmänna platser

Kommunens torg och allmänna platser ska vara inbjudande och trevliga att vara på. Det ska också vara lätt att ta sig fram. För att få nyttja och driva verksamhet på allmän plats krävs tillstånd.

Kommunen har platser för torghandel på torget i Mönsterås och på torget i Blomstermåla. Övrig allmän plats är till exempel parker, gator och trottoarer.

Torghandel och marktillstånd

Kommunen har platser för torghandel på torget i Mönsterås och på torget i Blomstermåla, och annan platsmark som vi hyr ut för exempelvis uteserveringar, tält, cirkus eller andra arrangemang. Det behöver du söka tillstånd för.

Läs mer

Markupplåtelse

För att få använda offentlig plats behöver du tillstånd från polisen. Oftast är kommunen markägare av den offentliga platsen. Att hyra kommunägd mark kallas att kommunen upplåter mark, markupplåtelse. Det gäller till exempel uteservering, för varuexponering, byggnadsställning, marknader med mera.

Läs mer

Gatupratare, reklamskyltar

För att få använda offentlig plats för att ställa ut så kallade gatu- eller trottoarpratare, varuställ, flyttbara och tillfälliga större skyltar för till exempel marknader och liknande behövs tillstånd från polisen. Dessutom finns regler för bland annat markiser, flaggor och affischer.

Läs mer

Lekplatser

I kommunen finns ett trettiotal allmänna kommunala lekplatser, som erbjuder en bra variation av lek för olika åldrar.

Läs mer

Parker och grönområden

I tätorterna möts natur och bebyggelse, och det är också här du hittar kommunala gräsytor, rabatter, parker, tätortsnära skog och lekplatser.

Läs mer

Fälla träd på kommunal mark

Mönsterås kommun får in många önskemål om att fälla träd på kommunens mark. Lika viktigt som det är för en del boende att ta ner träden, kan det vara för andra att behålla dem. Här kan du läsa mer om trädfällning på kommunal mark.

Läs mer

Sidan granskad 26 oktober 2022