Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. I verksamheten ingår även arbete med hållbar utveckling och naturvård.

Nämnden har ansvar även för kommunens fysiska detaljplanering, bygglovsprövning och byggtillsyn, mätnings- och kartverksamhet, den kommunala lantmäterimyndigheten och bostadsanpassningar. Nämnden behandlar alla planärenden, bygglovsärenden, fastighetsbildningsärenden och förhandsbesked. Miljö- och byggnadsnämnden är också ansvarig nämnd för trafikfrågor samt myndighetsutövningen inom räddningstjänsten.

Miljö- och byggnadsnämndens ledamöter och ersättare

Följande personer har utsetts till ledamöter respektive ersättare samt ordförande och vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden:

Sidan granskad 4 mars 2022