Trafikregler och säkerhet

Att hålla Mönsterås kommuns vägar och gator trafiksäkra är viktigt för att skapa ett tryggt samhälle för dig som bor i kommunen. Det finns lokala bestämmelser för hur trafiken ska fungera i Mönsterås kommun, som rör till exempel hastigheter och tomgångskörning.

En viktig del av säkerheten i trafiken ansvarar du som fastighetsägare för: att det är god sikt vid korsningar, utfarter och längs häckar.

Lokala trafikföreskrifter

De flesta trafikreglerna finns i trafikförordningen men det finns även lokala trafikföreskrifter, som till exempel parkeringsregleringar och hastighetsbegränsningar, som kommunerna och länsstyrelserna beslutar om.

Inom tättbebyggt område är det kommunen som beslutar om de flesta lokala trafikföreskrifter. Utanför tättbebyggt område är det länsstyrelsen som tar beslut.

I Transportstyrelsens rikstäckande databas kan du söka fram vilka särskilda regler som gäller på just din gata

Gångfartsområde

Storgatan i Mönsterås är reglerad och utformad som gångfartsområde mellan Torggatan och Åsevadsgatan. Inom gångfartsområde får du bara parkera på markerade parkeringsplatser.

Siktröjning

I gatukorsningar och vid utfarter är det viktigt med fri sikt. Kantslätt, kanter längs gång- och cykelvägar samt gator och vägar, klipps även av entreprenörer som anlitats av kommunen. Hör av dig till oss om du upplever att det är dåligt sikt på grund av högt gräs.

Fastighetsägarens ansvar

Träd och buskar som hänger ut över gång- och körbanor behöver röjas om de hänger under vissa höjder över marken.

Det är fastighetsägaren som har ansvar för att träd, häckar och buskar inte skymmer sikten för trafikanterna på gatan eller gång- eller cykelbanan utanför. De får inte heller dölja vägmärken eller försvåra till exempel sophämtning, gaturenhållning och snöröjning.

På platser med dålig sikt som inte har blivit åtgärdade, kommer tekniska kontoret att skicka ut en skriftlig uppmaning till fastighetsägaren att röja.

Sidan granskad 23 mars 2022