Behandling av personuppgifter

Mönsterås kommun och de kommunala bolagen ska vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att skyddet för den personliga integriteten är starkt inom kommunen. Det gäller för såväl behandling av personuppgifter gällande invånare och företagare med en relation till kommunen, som medarbetare och andra individer vars personuppgifter kan komma att registreras hos Mönsterås kommun. Alla som registreras ska kunna känna sig trygga när de anförtror kommunen sina personuppgifter.

Mönsterås kommun behandlar personuppgifter endast för särskilda och uttryckligt angivna ändamål.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Laglig rätt

För att vi ska få behandla dina personuppgifter måste det alltid finnas en rättslig grund. Det kan till exempel vara:

  • Myndighetsutövning (bygglov eller ekonomiskt bistånd),
  • rättslig förpliktelse (utbildningsverksamhet eller bibliotek),
  • avtal (anställningsavtal eller avtal med en kund) eller
  • allmänt intresse (kultur- och fritidsverksamhet).

I vissa fall kan vi behöva ditt samtycke för att få behandla dina personuppgifter.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Det är den personuppgiftsansvariga myndigheten som ansvarar för dina personuppgifter. I kommuner är varje nämnd en myndighet. Mönsterås kommuns nämnder är var och en personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter de gör och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Hur skyddas dina personuppgifter?

All behandling av personuppgifter ska ske med respekt för den personliga integriteten och med beaktande av EU:s dataskyddsförordning och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag. För att uppnå ett fullgjort integritetsskydd har Mönsterås kommun i uppdrag att se till så att personuppgifter skyddas av modern och kostnadseffektiv teknik.

Dina personuppgifter utgör en del av kommunens allmänna handlingar och vi kan få frågor om att lämna ut dessa till enskilda eller företag. Före ett utlämnande genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Information som du ger till oss

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, när du skickar ett e-postmeddelande, använder någon av våra e-tjänster eller när du fyller i och lämnar en blankett till oss som innehåller personuppgifter. Detta kan till exempel vara:

  • Person- och kontaktinformation: Namn, födelsedatum, personnummer, adress, e-postadress, mobiltelefonnummer. Även uppgifter om familjerelationer.
  • Betalningsinformation: Fakturainformation och bankkontonummer med mera.
  • Finansiell information: Din inkomst.

Information vi samlar in om dig

Kommunens personuppgiftsansvariga myndigheter utför ett antal åtaganden som är lagstadgade. Det innebär att vi har ett basregister över Mönsterås kommuns invånare med personuppgifter som vi använder för att våra personuppgiftsregister ska vara så korrekta som möjligt. Vårt register är baserat på folkbokföringsregistret hos Skatteverket och fastighetsregistret hos Lantmäterimyndigheten.

När du använder någon av våra e-tjänster eller någon blankett där du lämnar personuppgifter kan vi samla in följande information.

  • Person- och kontaktinformation: Namn, födelsedatum, personnummer, adress, om du äger en fastighet eller en bostadsrätt. Även uppgifter om familjerelationer.
  • Finansiell information: Din inkomst.
  • Enhetsinformation: Till exempel språkinställningar, webbläsarinställningar, operativsystem, plattform och skärmupplösning. Den informationen sparas dock helt utan kopplingar till dig som individ, den sparas bara på en sammanställd nivå för att kunna mäta ”trafikmängden” på Mönsterås kommuns webbplatssida och tillhörande e-tjänster.

Vad gör vi med din information?

Mönsterås kommun behandlar personuppgifter inom varje nämnds verksamhetsområden baserat på de rättsliga grunderna allmänintresse, rättslig förpliktelse och myndighetsutövning, men även baserat på avtal eller samtycken.

Vi använder också dina inlämnade personuppgifter för att kommunicera med dig i enskilda ärenden men också för att utföra olika undersökningar via elektroniska kommunikationskanaler och via telefon.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Utförare och leverantörer

Mönsterås kan komma att dela dina personuppgifter till utförare av kommunala tjänster för att de i sin tur ska utföra delar av våra åtaganden gentemot dig. Kommunen är gemensamt personuppgiftsansvarig tillsammans med dessa utförare. För de personuppgifter som delas med våra upphandlade leverantörer gäller det avtal vi har upprättat mellan varandra.

Andra myndigheter

Mönsterås kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom SCB, Försäkringskassan, polisen, Skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla ditt data inom EU/EES. Vi följer alltid EU/EU-kommissionens rekommendationer om adekvat skyddsnivå och ett personuppbiträdesavtal finns med vår leverantör som reglerar hur de i sin tur får behandla personuppgifterna på uppdrag av oss.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar ditt data så länge som det är nödvändigt för att utföra rättsliga förpliktelser, myndighets- eller avtalsåtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt fastställda gallringsbeslut upprättade av Mönsterås kommun.

Sidan granskad 29 februari 2024