Grå informationsskylt vid ingången till Muddern. Skylten informerar om att området är en tidigare deponi.

Föroreningar av PFAS vid Ramsås

En miljöteknisk undersökning av räddningstjänstens övningsområde vid Ramsås visar att det finns höga halter av PFAS i marken på området och förhöjda halter i grundvattnet. Här har vi samlat information, samt vanliga frågor och svar för dig som bor i området eller rör dig omkring i området.

Bakgrund och om föroreningen

Räddningstjänsten har tidigare använt ett område i Nyemåla vid Ramsås som övningsområde. Här har bland annat övningar med släckning med brandskum skett. Brandskum för till exempel vätskebränder innehöll tidigare PFAS. Numera använder inte räddningstjänsten brandskum som innehåller PFAS.

I samband med en miljöteknisk undersökning av området konstaterade kommunen att det finns höga halter av PFAS i marken i norra delen av området. Provtagning av grundvattnet visar att det också höga halter av PFAS i grundvattnet i samma område. Grundvattnet rör sig mot nordost.

I den miljötekniska undersökningen ingick även provtagning av två enskilda vattentäkter längs Ramsåsvägen. Resultatet på den provtagningen visar att PFAS-halterna är långt under gränsvärdet för dricksvatten i dessa brunnar. Bedömning är att det inte finns någon påverkan av PFAS söder om övningsområdet.

Det kommunala dricksvattnet är inte påverkat av föroreningen.

Var kommer föroreningen ifrån?

PFAS användes tidigare i brandskum. När räddningstjänsten övade släckning användes olika släckningsmetoder och släckningsmedel. En av dessa släckningsmedel var brandskum som innehåll PFAS.

Vad gör kommunen nu?

I slutet av mars togs prover i bevattningsbrunnar och dricksvattenbrunnar hos 13 fastighetsägare som anmält intresse. Dessa prover analyserades för PFAS..I tre brunnar som används för bevattning var halten något över det gränsvärde som gäller från 1 januari 2026. I samtliga var halterna under det nu gällande riktvärdet.

Mönsterås kommun kommer att genomföra ytterligare undersökningar för att få en bättre bild av hur föroreningen sprids. Förslag på åtgärder för att förhindra att PFAS fortsätter att sprida sig till grundvattnet ska tas fram och redovisas till miljö- och byggnadsnämnden. Området kommer också behöva saneras på något sätt.

Föroreningen skedde under tiden då räddningstjänsten var en av Mönsterås kommuns verksamheter, och kommunen äger marken där föroreningen är. Det innebär att miljö- och byggnadsnämnden förelägger kommunstyrelsen att vidta så kallade riskreducerande åtgärder.

Hur upptäcktes föroreningen?

Det är inte ovanligt att områden som är eller har varit övningsområden för räddningstjänster är förorenade eftersom brandskum som användes innehöll PFAS. Många områden runt om i Sverige genomgår undersökningar för att ta reda på vilka föroreningar som kan finnas i området.

I samband med tillsyn av räddningstjänstens verksamhet hösten 2021 började en miljöteknisk undersökning av området. Nu är den undersökningen klar.

Frågor och svar

Sidan uppdaterad 15 april 2024