LSS, stöd och service

En funktionsnedsättning kan vara kroppslig, psykisk eller intellektuell. Många människor har osynliga funktionsnedsättningar och andra har flera olika. Vi är alla i första hand människor med samma behov och rättigheter men ibland behövs särskilda lösningar. Då kan det vara bra att veta att det finns stöd att få genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

I Mönsterås kommun finns det biståndshandläggare och LSS-handläggare som hjälper dig som har en funktionsnedsättning att hitta den form av stöd, service och omsorg som du behöver för att kunna bo, arbeta, studera eller delta i fritidsaktiviteter.

Så ansöker du om stöd, funktionsnedsättning och LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS

LSS är en rättighetslag utöver socialtjänstlagen. LSS innebär inte att du fråntas de rättigheter som andra lagar ger.

Lagen berör dig som har stora funktionsnedsättningar och innehåller tio olika insatser:

 • rådgivning och annat personligt stöd
 • personlig assistans
 • ledsagarservice
 • kontaktperson
 • avlösarservice
 • korttidsvistelse
 • korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 • boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdom
 • bostad med särskilt service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
 • daglig verksamhet

För vem gäller LSS?

 • Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd.
 • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionsnedsättning eller hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 • Personer som till följd av andra stora och varaktiga funktionsnedsättningar, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och omfattande behov av stöd och service.

Sidan publicerades 22 juni 2021