Djurhållning och lantbruk

Djurhållning och lantbruk räknas enligt bestämmelserna i miljöbalken som miljöfarlig verksamhet eftersom verksamheten kan påverka miljön och människors hälsa. Därför kan du behöva söka tillstånd hos Länsstyrelsen eller göra en anmälan till kommunens miljö- och byggnadsnämnd få starta en lantbruksverksamhet.

Söka tillstånd för eller anmäla lantbruk

Storleken på djuranläggningen avgör om det krävs tillstånd eller anmälan. Ansökan eller anmälan måste du göra innan du startar din verksamhet.

Mindre lantbruk

De flesta lantbrukare i kommunen har minst fem och max 100 djurenheter, och då krävs ingen anmälan till kommunen, eller något tillstånd från Länsstyrelsen för att bedriva verksamheten. Men du har samma skyldighet att följa miljöbalken samt de förordningar och föreskrifter som berör verksamheten.

Antal djur är inte detsamma som djurenheter, som är ett mått på djurens miljöpåverkan.

Läs mer om hur du beräknar djurenheter på Jordbruks­verkets webbplats

Lantbruk som har minst fem och max 100 djurenheter kallas för U-verksamheter.

Mellanstora lantbruk​

Om ditt lantbruk har fler än 100 men färre än 400 djurenheter räknas det som så kallad miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Anmälningspliktiga lantbruk kallas för C-verksamheter. Lantbruk av den omfattningen ska du anmäla till kommunen.

Anmälan ska vara skriftlig och lämnas in senast sex veckor innan verksamheten startar eller ändras.

Vid närhet till grannar, skyddade områden med mera kan anmälan ibland behöva kompletteras med en enklare form av miljökonsekvensbeskrivning.

Om en verksamhet är fördelad på flera gårdar och det totala djurantalet överskrider 100 djurenheter, krävs det anmälan för hela verksamheten om det finns utbyte av till exempel djur, foder och/eller gödsel mellan gårdarna. Kontakta miljö- och byggförvaltingen i god tid för att höra vad som gäller för just din verksamhet.

Anmälan ska även göras vid ändring av tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet om ändringen är av betydelse ur störningssynpunkt.

Prövningsavgift och årsavgift för mellanstora lantbruk

Alla anmälningspliktiga lantbruk betalar en prövningsavgift och en årsavgift för tillsyn till kommunen.

Större lantbruk​

Lantbruk med över 400 djurenheter av nötkreatur, hästar eller minkar kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Detsamma gäller lantbruk med platser för fler än 2 000 växande grisar som väger över 30 kilo, 750 suggor eller 40 000 fjäderfä. Tillståndspliktiga lantbruk kallas för B-verksamheter.

Alla tillståndspliktiga lantbruk betalar en prövningsavgift till Länsstyrelsen, och en årsavgift för tillsyn till kommunen.

Till taxor och avgifter inom miljö- och hälsoskydd

Sidan uppdaterad 24 januari 2024