Skylt med informationstext för tätortsnära ängar framför en äng i ett bostadsområde. Hus skymtar längre bort, bakom ängen.

Tätortsnära skog

Går du ofta i skogen? Tycker du det ser skräpigt ut när kommunen varit och gallrat? Det beror på att vi låter restmaterial ligga kvar för att skydda småkryp och växter.

Kommunen har en plan för hur gallring och röjning i villaområden ska ske. Hur mycket vi gallrar och röjer i den tätortsnära skogen under en säsong beror till stor del på hur konjunkturen för ris och virke är, samt hur snörik vinter det är.

  • På gångbanor och cykelvägar tar vi bort ris och döda träd.
  • I parker och grönområden låter vi löven ligga kvar på hösten för att de ska ge näring och skydd för småkryp och växtlighet.

Kommunen är certifierad. Det innebär att vi har en “grön skogsbruksplan” och skogsrevisorer som kontrollerar att vi följer kraven enligt certifieringen. Ett av kraven är att vi ska låta restmaterialet ligga kvar till nytta för småkryp, lavar med mera. Döda träd och död ved i olika former samt buskar och träd som har blommor och bär har särskilt höga naturvärden och ska också ligga kvar.

Sidan granskad 11 mars 2024