Avgifter för insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Insatser till enskilda personer som sker enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är i huvudsak kostnadsfria. Kommunen får endast ta ut skälig avgift för bostaden (hyra) och för måltider som serveras i anslutning till verksamhet, till exempel vid daglig verksamhet eller korttidsvistelse.

Korttidsvistelse

Avgift för mat i samband med korttidsvistelse betalas av brukaren. Taxan är åldersrelaterad. Ankomst- och avresedag räknas tillsammans som en dag.

Ålder Heldag Reducerad dag
0-6 år 80 kronor 40 kronor
7-12 år 94 kronor 47 kronor
13-15 år 104 kronor 52 kronor
16 år och uppåt 116 kronor 58 kronor

Avgift enligt reducerad dag tas ut när vistelse inte omfattar lunch eller middag.

Resor till och från korttidsvistelse betalas av brukaren. Egenavgift i samband med koloni och läger beräknas för olika arrangemang.

Korttidstillsyn

Korttidstillsyn är avgiftsfri för brukaren. Avgift för måltider i samband med korttidstillsyn liksom resor till och från korttidstillsynen betalas av brukaren.

Måltid Kostnad
Frukost 22 kronor
Lunch 44 kronor
Mellanmål 22 kronor
Heldag 88 kronor

Högsta egenavgiften, när kommunen ansvarar för resorna, motsvarar KLT:s zontaxa för färdtjänsten i kommunen. Det innebär att egenavgiften ökar beroende på hur många zoner man åker igenom.

Om insatsen köps från annan kommun, ska måltidsavgiften som brukaren betalar motsvara gällande måltidstaxa i den kommunen. Om korttidstillsynen utförs av barn- och utbildningsförvaltningen i Mönsterås kommun debiteras brukaren direkt från barn- och utbildningsförvaltningen och gällande taxa för skolmåltider.

Bostad med särskild service för barn och ungdom

Barn och ungdomar under 18 år, fem dagars boende

Ålder Heldag Reducerad dag
0-6 år 80 kronor 40 kronor
7-12 år 94 kronor 47 kronor
13-15 år 104 kronor 52 kronor
16 år och uppåt 116 kronor 58 kronor

Barn och ungdomar under 18 år, sju dagars boende

Föräldrar är skyldiga att bidra till kommunens kostnader för det barn som är placerat eller får omvårdnad i ett annat hem än det egna. Vardera föräldern är skyldig att betala en avgift motsvarande underhållsstödet dvs. avgift tas ut efter barnets ålder.

Ålder Avgift
0-10 år 1 673 kronor
11-14 år 1 823 kronor
15 år och äldre 2 223 kronor

I avgiften ingår samtliga kostnader för barnet utom kläder, fritidsaktiviteter och fickpengar.

Föräldrarna behåller barnbidraget och svarar för sitt barns kläder, fritidsaktiviteter och fickpengar.

Då barnet vistas i föräldrahemmet görs avdrag på avgiften. Avdrag görs med 1/30 av den totala avgiften per dag barnet vistas hemma. Är föräldrarna inte sammanboende fördelas den totala avgiften lika och faktureras båda föräldrarna.

Resor till och från bostad med särskild service för barn och ungdom betalas av brukaren.

Ungdomar som fyllt 18 år – fram till juli det år de fyller 19 år

När den unge fyller 18 år upphör föräldrars skyldighet att bidra till kommunens kostnader för omvårdnaden. Aktivitetsersättning betalas ut till den unge först i juli det år den enskilde fyller 19 år. Under denna period får kommunen inte ta ut någon ersättning för kostnader från föräldern eller den enskilde. I samband med LSS-insatser gäller 18 års-gränsen vare sig den unge fortfarande går i skola eller ej.

Barn och ungdomar med pension eller inkomst

Boende i bostad med särskild service för barn och ungdom betalar den faktiska kostnaden, inklusive del i telefon, TV-avgift och tidningar. Bostadskostnaden bestäms utifrån kommunens självkostnad, alternativt det pris kommunen får betala för boendet till annan kommun/vårdgivare. Den del av kostnaden som avser bostadskostnaden måste specificeras från annan kommun/vårdgivare så att det klart framgår hur stor den är.

Kostnad för mat bestäms enligt samma princip dvs kommunens självkostnad eller det pris annan vårdgivare/kommun anger.

Avgiften för mat gäller när den enskilde inte handlar maten själv.

Resor till och från bostad med särskild service för barn och ungdom betalas av brukaren.

Som tak för månadsavgiften gäller att den enskilde ska alltid för eget bruk behålla ett förbehållsbelopp som motsvarar minst 30 procent av bruttopensionen per månad.

Bostad med särskild service för vuxna

Vuxna med inkomst, aktivitetsersättning eller pension

Boende i bostad med särskild service för vuxna betalar den faktiska kostnaden för kost och logi, inklusive del i telefon, TV-avgift och tidningar.

Bostadskostnaden bestäms utifrån faktisk kostnad, alternativt det pris kommunen får betala för boendet till annan kommun/vårdgivare. Den del av kostnaden som avser bostadskostnaden måste specificeras från annan kommun/vårdgivare så att det klart framgår hur stor den är.

Kostnad för mat bestäms enligt samma princip dvs faktisk kostnad eller det pris annan vårdgivare/kommun anger.

Avgiften för mat gäller när den enskilde inte handlar maten själv.

Som tak för månadsavgiften gäller att den enskilde ska alltid för eget bruk behålla ett förbehållsbelopp som motsvarar minst 30 procent av bruttopensionen per månad.

Sidan uppdaterad 3 mars 2023