Bilden visar när man fyller på ett vattenglas från kökskranen

Slam- och latrintömning på eget avlopp

Slam från enskilda avlopp räknas som hushållsavfall. Det är kommunens ansvar att se till att slambrunnar och tankar töms och slammet tas om hand på rätt sätt.

Latrin kallas avfallet från toaletter där kiss, bajs och toalettpapper samlas upp i en latrinbehållare. Det hämtas också av kommunen.

Slamtömning

I Mönsterås kommun sköts slamtömningen genom en entreprenör, som i dagsläget är GDL AB. Det är endast kommunens entreprenör som får utföra en slamtömning. Spolning vid stopp i avloppet ingår dock inte i kommunens uppdrag.

Alla brunnar vid permanenta bostäder ska tömmas minst en gång om året. Den tömningen sker automatiskt enligt ett tömningsschema. Behöver brunnen tömmas fler gånger beställer du det hos kundtjänsten för vatten, avlopp och renhållning. Under jourtid beställer du hos entreprenören GDL AB.

Förbered inför slamtömning

Om du inte har förberett inför slamtömning kan du faktureras 1 250 kronor (så kallad bomkörning), eftersom tömningen inte kunde genomföras.

Detta behöver du göra:

 • Vägen fram till slambrunnen eller tanken ska vara tillgänglig för ett tungt fordon.
 • Brunnslocket ska vara lättåtkomligt och väl synligt, märk gärna ut brunnslocket.
 • Brunnslocket måste vara upplåst och lätt att lyfta (maxvikt är 25 kilo), brunnslock som kan dras åt sidan får väga högst 35 kilo.
 • Avstånd mellan tömningsobjektet och plats där fordonet kan stå bör inte vara mer än 25 meter.
 • Vintertid ska vägen fram till slambrunnen eller tanken vara skottad och sandad.
 • Området kring slambrunnen eller tanken är öppet och inte blockerad av något.

Avgift för slamtömning för permanenta bostäder

Priset för schemalagd tömning är 1 063 kronor inklusive moms.

Avgift för slamtömning för fritidshus och tankar

Brunnar vid fritidshus och tankar är undantaget den ordinarie tömningen. Det innebär att du som är fastighetsägare själv behöver ringa och beställa det när det är dags för tömning.

Det finns olika slags tömningar att beställa (priserna inkl. moms):

 • Akut tömning på samma dag eller helg: 5 375 kronor.
 • Akut tömning inom 24 timmar (inställelsetid) eller vardagar: 2 050 kronor.
 • Tömning inom sju arbetsdagar: 1 063 kronor.

Latrin

Vi hämtar latrin om det saknas kommunalt eller enskilt avlopp.

För permanent abonnemang sker hämtning var 4:e vecka med början vecka 3. För fritidsabonnemang sker hämtningen var 4:e vecka under vecka 19, 23, 27, 31, 35 och 39. Priserna är per år.

Plats för hämtning Permanent bostad Fritidshus eller tank
Vid tomtgräns 8 190 kronor 3 555 kronor
Vid latrinkärl eller på annan plats 13 950  kronor 6 175 kronor

I fritidsabonnemanget ingår fem latrinbehållare (tunnor med lock) och för permanent abonnemang ingår tio latrinbehållare (tunnor med lock). När vi hämtar en tunna får den väga max 15 kilo. Tunnan måste vara ordentligt stängd med det tillhörande locket. Placera inte någon påse eller säck invändigt i tunnan, fyll den endast med avföring, urin och toalettpapper.

Du kan beställa extra latrinkärl (fem stycken åt gången) för 625 kronor.

Förbered inför hämtning

När det är dags för hämtning av din latrinbehållare behöver du förbereda följande:

 • Placera latrinbehållaren vid farbar väg. Se till att vägen är fri från uthängande grenar och buskar.
 • Ställ ut latrintunnan senast klockan 06.00 på hämtningsdagen och se till att den är lätt att upptäcka.

Installera eget avlopp eller annan toalettlösning

Om du ska installera torrtoalett, mulltoalett, förbränningstoalett eller annan typ av enskild toalettlösning krävs det en anmälan. Om du däremot själv ska ta hand om latrintömningen krävs det tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden.

 

Läs mer om eget avlopp

Sidan uppdaterad 12 januari 2024