Skylt med informationstext för tätortsnära ängar framför en äng i ett bostadsområde. Hus skymtar längre bort, bakom ängen.

Naturvårdsprojekt

Mönsterås kommun har ett drivande miljöarbete sedan länge och söker ofta olika bidrag för att starta och driva miljö- och naturvårdsprojekt. Kommunen är aktiv i en rad olika regionala arbetsgrupper och även lokalt involverad i ideella grupper i miljöarbetet. På den här sidan kan du läsa om några av våra naturvårdsprojekt.

Kalmarsundskommissionen

Kommunen deltar i en regional miljösamverkan för kustmiljöfrågorna – Kalmarsundskommissionen. Kommissionens uppgift är att stötta och utvidga samarbetet kring kustmiljö, vatten och Östersjöfrågor.

Läs mer

Vattenråd

Arbetet med att bilda vattenråd följer av vattendirektivet. Miljö- och byggnadsnämnden arbetar aktivt med frågan och samordnar Alsteråns vattenråd samt har en representant i Emåförbundets styrelse. Emåförbundet är vattenråd för Emåns avrinningsområde. Sedan 2015 är dessutom kustområde 74/75, mellan Emåns och Alsteråns mynning, uppdelat i två olika vattenråd. Den norra delen, från Lillån och norrut, ingår i Emåns vattenråd, medan bäckarna söder om Lillån ingår i Alsteråns vattenråd.

Läs mer

Etablering av lekbottnar för havsöring och lax

Fiskevårdande åtgärder är ett återkommande tema i vårt projektarbete. Emåns och Alsteråns bestånd av lax och havsöring har under åren kraftigt påverkats av olika mänskliga aktiviteter. Miljö-och byggnadsnämnden har under senare år genomfört ett antal åtgärder för att förbättra möjligheterna till lek, bl.a. genom att anlägga helt nya lekbottnar på olika platser. Flera av åtgärderna har genomförts i samarbete med Emåförbundet, som arbetar aktivt med olika fiskevårdsprojekt i hela avrinningsområdet.

Läs mer

Miljöövervakning kustmynnande vattendrag

Kommunen bedriver sedan 1993 en regelbunden vattenprovtagning i våra kustmynnande vattendrag. Informationen som samlas in kan användas för att se förändringar av tillståndet i våra vatten och kan därmed utgöra underlag för naturvårdsåtgärder samt visa effekter av genomförda åtgärder.

Läs mer

Sidan publicerades 23 juni 2021