Kris och beredskap

Om en svår olycka, en naturkatastrof, ett giftutsläpp eller något annat allvarligt inträffar i Mönsterås kommer kommunens hemsida att användas för att informera om vad som hänt, ge lägesbeskrivningar, råd till allmänheten med mera. På webbplatsen kommer du då hela tiden att hitta aktuell information.

Med en extraordinär händelse, eller kris, i en kommun menas en händelse som:

  • avviker från det normala,
  • innebär en allvarlig störning eller medför överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner,
  • kräver skyndsamma insatser av en kommun.

Krisledning

Om Mönsterås kommun drabbas av en extraordinär händelse sammankallas en krisledningsgrupp bestående av krisledningsnämnd och tjänstemän i ledande ställning.

Krisledningens uppgift är att leda verksamheten samt inrikta, samordna och göra prioritering av insatser och resurser. Inte minst viktigt är information till allmänheten och massmedia samt samverkan med andra berörda myndigheter och organisationer. En upplysningscentral upprättas vid behov.

Inom kommunen fördelas ansvaret för olika verksamheter på olika förvaltningar och bolag. Det ansvaret finns kvar även vid en extraordinär händelse. Alla verksamheter i Mönsterås har därför en egen planering för sin beredskap.

Det är händelsens omfattning som avgör om ansvaret stannar hos den enskilda förvaltningen eller om kommunens centrala krisledning tar över.

Så kan du förbereda dig.

Skydd mot olyckor

Riskanalysen analyserar de risker som kan leda till en räddningsinsats i kommunen.

Du hittar riskanalysen bland våra styrande dokument.

Sidan uppdaterad 1 december 2021