Skogsbrand med öppna lågor bland mossa och trädstammar

Kris och beredskap

En kris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Det kan till exempel handla om stormar, omfattande el- och värmeavbrott eller förorenat dricksvatten. Krisen uppstår ofta oväntat och utan förvarning och det är därför viktigt att vara förberedd på att hantera den. Här kan du läsa om hur du får hjälp och information vid en kris, vad du kan göra för att förbereda dig och hur kommunen arbetar med sin krisberedskap.

Med en extraordinär händelse, eller kris, i en kommun menas en händelse som markant avviker från det normala och innebär en allvarligare störning eller en överhängande risk för en allvarligare störning i viktiga samhällsfunktioner. En extraordinär händelse kräver ofta både brådskande och kraftiga insatser från samhället.

Exempel på extraordinära händelser:

  • Allvarliga störningar på infrastruktur
  • Giftiga och miljöfarliga utsläpp
  • Större eller längre avbrott i vatten, värme eller el
  • Omfattande trafikolyckor eller fartygsförlisningar
  • Naturkatastrofer som till exempel översvämningar, kraftiga snöoväder eller stormar
  • Kärnkraftsolyckor
  • Stora sjukdomsutbrott som till exempel fågelinfluensan eller covid-19
  • Större bränder

Så kan du förbereda dig

När något allvarligt inträffar har alla som befinner sig i närheten skyldighet att larma, varna och att hjälpa till. Naturligtvis kan vi aldrig vara helt förberedda på en kris eftersom vi inte säkert kan veta hur och när den kommer att uppstå eller vilka följder den får. Däremot kan både du själv och samhället vara förberedd på oväntade, större händelser.

Var och en har huvudansvaret för att skydda sitt liv och sin egendom. Det gäller vid olyckor i vardagen, hemma och på fritiden. Men det gäller också vid svåra olyckor eller kriser som kan påverka stora delar av vårt samhälle och hota vår demokrati och mänskliga rättigheter.

På myndigheten för beredskaps webbplats kan du läsa mer om hur du kan göra för att förebygga olyckor och skador i hemmet och på fritiden. Där finns också redskap du kan använda för att kunna göra på rätt sätt när olyckan eller krisen är framme.

Råd till privatpersoner (msb.se)

Kommunens beredskap och krisledning

Inom kommunen fördelas ansvaret för olika verksamheter på olika förvaltningar och bolag. Det ansvaret finns kvar även vid en extraordinär händelse. Alla verksamheter i Mönsterås har därför en egen planering för sin beredskap.

Det är händelsens omfattning som avgör om ansvaret stannar hos den enskilda förvaltningen eller om kommunens centrala krisledning tar över.

Om Mönsterås kommun drabbas av en extraordinär händelse kan en krisledning eller krisstab, bestående av krisledningsnämnd och tjänstemän i ledande ställning, sammankallas.

Krisledningens uppgift är att leda verksamheten samt inrikta, samordna och göra prioritering av insatser och resurser. Inte minst viktigt är information till allmänheten och massmedia samt samverkan med andra berörda myndigheter och organisationer.

Skydd mot olyckor, riskanalys

Riskanalysen analyserar de risker som kan leda till en räddningsinsats i kommunen.
Du hittar riskanalysen bland våra styrande dokument.

Krissamverkan med övriga länet

Krissamverkan Kalmar län är ett samlande begrepp för myndigheter, kommuner och andra organisationer som finns i länet och som i olika nätverk arbetar tillsammans med krishantering.

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Den är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Följ Krissamverkan Kalmar län på Facebook

Sidan uppdaterad 13 december 2022