Grå informationsskylt vid ingången till Muddern. Skylten informerar om att området är en tidigare deponi.

Föroreningar vid Kushagsslätten/Muddern i Mönsterås

På Kushagsslätten i Mönsterås, eller Muddern som området också kallas, har Mönsterås kommun genomfört markundersökningar för att ta reda på omfattningen av föroreningar i mark och grundvatten. Här har vi samlat information, rapporter samt vanliga frågor och svar för dig som rör dig i området eller bor i närheten.

Om föroreningarna

Grönområdet Muddern ligger centralt i Mönsterås, mellan Kuggåsvägen, fotbollsplanerna vid Nynäs och Ljungnäsområdet. På detta område låg det en deponi för hushållsavfall, bark och byggavfall under 60- och 70-talet vilket har förorenat mark i området.

Under 2021 presenterades en miljöteknisk undersökning av området som Mönsterås kommun har låtit AFRY göra, som del i en planerad kartläggning av de gamla deponier som finns i kommunen. Mätningarna visade att det finns stora föroreningar av bland annat kadmium, bly och nickel i mark och grundvatten.

Fortsatta utredningar planeras med ytterligare provtagning, och under tiden vidtar vi vissa riskreducerande åtgärder. Det innebär att vi har satt upp skyltar och informerat boende i närområdet för att minska eventuella hälsorisker.

Att äta eller andas in den förorenade jorden eller växter från området kan medföra hälsorisk, men det är inte farligt att vistas i området.

De analysprover som tagits på frukt och bär från området under hösten 2022 visar inte i något fall att de innehåller metaller eller PAH (kolväten) över rekommenderade gränsvärden för livsmedel.

Området tillhör riskklass 2 vilket innebär att deponin utgör en stor risk för människors hälsa och miljö. När de slutliga utredningarna är klara kan det bli aktuellt med olika former av sanering, eller ytterligare riskreducerande åtgärder.

Under tiden vi undersöker vissa delar av Muddern och Mudderns närområde vill vi ge vissa rekommendationer till dig som vistas i området eller bor närmare än 100 meter från området.

Förskolan Blanka ängar som ligger i området berörs inte, eftersom de förorenade massorna från denna del av området forslades bort i samband med att förskolan byggdes.

De dagvattendammar som finns i området är anlagda så att de är avskilda från underliggande förorenad mark och grundvatten.

Analysresultat från frukt och bär

Resultatet av de analysprover som tagits på frukt och bär från Muddern/Kushagsslätten visar inga anmärkningsvärda halter av metaller eller föroreningar: analyser av äpplen från åtta träd och nypon från fyra buskar visar inte i något fall att de innehåller metaller eller PAH (kolväten) över rekommenderade gränsvärden för livsmedel.

Analysresultaten kommer vara en del i underlaget till den riskbedömning som ska göras av området under våren. Rekommendationen om att inte äta eller andas in den förorenade jorden eller växter från området gäller åtminstone fram tills riskbedömningen är klar.

Rapporterna är avsedda för utskrift och är därför inte tillgänglighetsanpassade. Hör av dig till kommunens växel för att bli kopplad till rätt tjänsteperson, om du behöver ha rapporterna i ett annat format.

Kontakt

Har du frågor om utredningen, fortsatta utredningar och åtgärder kontaktar du  samhällsbyggnadsavdelningen.

Har du frågor om föroreningarna och eventuella risker kontaktar du miljö- och byggförvaltningen.

Sidan uppdaterad 9 november 2022