Gödsel

Hur du som lantbrukare hanterar djurens gödsel är en viktig miljöfråga. Hela Mönsterås kommun ligger i så kallat nitratkänsligt område vilket innebär vissa begränsningar kring lagring och spridning av gödsel.

När får gödsel spridas?

Gödsel ska spridas vid lämplig tidpunkt, under lämpliga väderförhållanden och i anpassade mängder så att näringsämnen inte riskerar att läcka ut till vattendrag och sjöar. Om du som djurhållare har en för liten areal att sprida gödsel på får du avtala med någon annan lantbrukare med större spridningsareal om att ta emot gödsel. Hästägare kan i undantagsfall lämna gödsel till en avfallsanläggning.

Dispensansökan för gödselspridning

Dispens för gödselspridning kan ges om det uppstår omständigheter som du varken kunnat eller borde kunnat förutse och inte heller kunnat påverka. Detta kan vara till exempel plötsliga och stora nederbördsmängder eller långdraget vinterväder. Dispensen ska bara omfatta den mängd gödsel som behövs för att frigöra utrymmet i gödselanordningarna tills dess att spridning är tillåtet igen.

Hur ska gödseln lagras?

Lagringsutrymmet ska vara utformat så att gödsel inte läcker ut i omgivningen.

Om du har fler än tio djurenheter ska lagringsvolymen motsvara en gödselproduktion på åtta månader om du har nötkreatur, hästar, får eller getter och tio månader vid annan djurhållning, till exempel grisar.

Har du mellan två och tio djurenheter gäller lagringsvolymen sex månaders gödselproduktion.

Lagring av stallgödsel bör i första hand ske i ordinarie lagringsutrymmen.

Ibland kan det finnas skäl till att lägga upp gödseln direkt i fält, för att gödseln ska kunna utnyttjas på ett bra sätt. Det kallas för att lägga gödseln i en stuka.

Sidan publicerades 28 december 2021