Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen består av tretton ledamöter. Kommunstyrelsens ledamöter ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs av kommunala bolag.

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen:

  1. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige,
  2. ha hand om den ekonomiska förvaltningen,
  3. verkställa fullmäktiges beslut, samt
  4. i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige lämnat över till styrelsen.

Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för den operativa verksamheten inom räddningstjänsten.

Arbetsutskott och personalutskott

Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott med fem ledamöter. Arbetsutskottet sammanträder var fjortonde dag eller tätare om det behövs.

Kommunstyrelsen har också ett personalutskott med tre ledamöter som sammanträder när det behövs.

Kommunstyrelsens ledamöter, oftast presidiet, ingår också i flera kommunövergripande organ som till exempel plangrupp och olika projektledningsgrupper.

Mandatfördelning

Under mandatperioden 2019-2022 fördelar sig mandaten i kommunstyrelsen på följande sätt:

  • Centerpartiet 5
  • Kristdemokraterna 1
  • Moderaterna 1
  • Arbetarepartiet Socialdemokraterna 4
  • Sverigedemokraterna 2

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare

Följande personer har utsetts till ledamöter respektive ersättare samt ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i kommunstyrelsen:

Sidan granskad 4 mars 2022