Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen består av tretton ledamöter. Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens arbete och yttrar sig i de frågor som kommunfullmäktige ska besluta om. Kommunstyrelsen har också uppsikt över kommunal verksamhet och kommunala bolag.

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen:

  • Bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige.
  • Ha hand om den ekonomiska förvaltningen.
  • Verkställa fullmäktiges beslut.
  • I övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige lämnat över till styrelsen.

Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för den operativa verksamheten inom räddningstjänsten.

Här kan du läsa kommunstyrelsens protokoll

Arbetsutskott och personalutskott

Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott med fem ledamöter. Arbetsutskottet sammanträder var fjortonde dag eller tätare om det behövs.

Kommunstyrelsen har också ett personalutskott med tre ledamöter som sammanträder när det behövs.

Kommunstyrelsens ledamöter, oftast presidiet, ingår också i flera kommunövergripande organ som till exempel plangrupp och olika projektledningsgrupper.

Mandatfördelning

Under mandatperioden 2023-2026 fördelar sig mandaten i kommunstyrelsen på följande sätt:

  • Arbetarepartiet Socialdemokraterna har fem mandat.
  • Centerpartiet har fyra mandat.
  • Kristdemokraterna har ett mandat.
  • Moderaterna har ett mandat.
  • Sverigedemokraterna har två mandat.

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare

Följande personer har utsetts till ledamöter respektive ersättare samt ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i kommunstyrelsen.

Ordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

Sidan uppdaterad 18 mars 2024