Mättjänster

Det är viktigt att en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning uppförs exakt på den plats som bygglovet eller startbeskedet anger. Om placeringen eller höjdläget blir fel kan det leda till stora kostnader för att rätta till felet. Här hittar du information om de mättjänster du kan beställa och prisuppgifter.

Utsättning (utstakning)

Om det krävs utsättning framgår det av bygglovsbeslutet. Utsättningen görs innan byggnadsarbetena påbörjas och innebär att läget av en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning märks ut på marken.

Det är byggherren som ansvarar för att åtgärden är uppförd på rätt plats (enligt bygglovet eller startbeskedet). Det är byggherren som beställer utsättningen och ser till att den görs inom den tid som anges i startbeskedet.

Utsättning kan utföras av Mönsterås kommun eller någon annan med verifierad mätningsteknisk kunskap som byggherren föreslår.

Det finns två sorters utsättning, grovutsättning och finutsättning. Oftast görs först en grovutsättning och sedan en finutsättning.

Grovutsättning görs oftast innan sprängning, schaktning eller fyllning sker och innebär att den blivande byggnadens hörn markeras på marken.

När markarbetena är utförda görs en finutsättning innan byggnadsarbetena påbörjas. Finutsättning innebär att byggnadens hörn och eventuellt planerad höjd markeras på profiler. Byggherren ansvarar för att profiler finns på plats när utsättning ska ske.

Taxa för utsättning

(25 % moms tillkommer på siffrorna nedan)

Avgiften för utsättning beräknas för hela ärendet om det ingår i samma beslut om lov, även om det består av flera fristående byggnader och dessa stakas ut vid samma tillfälle. När utsättning av grupphusområde görs vid flera tillfällen, korrigeras avgiften för extrakostnader i efterhand i samband med slutavräkning. Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räknas ändå sammanlagda hörnpunkter.

Finutsättning

Åtgärd Kostnad
Ny-, och tillbyggnad, både komplement- och huvudbyggnad, 8 punkter, 1-2 999 kvm 6 993 kronor
Tillägg per punkt utöver 8 437 kronor
Objekt större än 3000 kvadratmeter 1143 kronor/timma
Detaljpunkter, mätningslinjer och arbetsfixar 1143 kronor/timma
Övrig utstakning 1143 kronor/timma

Grovutsättning kostar 50 procent av priset för utsättning. Beställer du grov- och finutsättning får du 15 procent rabatt på det totala priset.

Anlita extern mättekniker

Du som byggherre kan även välja att göra husutsättning eller lägeskontroll själv med hjälp av extern mättekniker.

Den person som du anlitar måste vara sakkunnig inom mätningsteknik. Du anmäler sakkunnig med meritförteckning till kommunen som bedömer och godkänner sakkunnigheten.

Om utsättning utförs av någon annan än kommunens personal debiteras du en avgift ut för eventuella beräkningar av underlagsdata, grundmaterial med mera med 20 procent av den avgift som skulle utgått om kommunen utfört arbetet.

Anlitar du en extern konsult till finutsättningen så krävs normalt lägeskontroll, förutom vid enklare åtgärder som byggnation mindre än 50 kvadratmeter.

Lägeskontroll

Lägeskontroll är en kontroll av att en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning är placerad på rätt ställe. Kontrollen visar om byggnadens storlek, mått, form, läge i plan och höjd stämmer med bygglovsbeslutet eller startbeskedet.

Lägeskontroll bör göras när formen till grunden är färdig men innan gjutning av plattan påbörjas. Om en lägeskontroll utförs i tid finns möjligheter att rätta till eventuella fel. Om byggnaden placeras fel kan det leda till att du inte kan få ett slutbesked.

Lägeskontroll ska göras av en person med mätningsteknisk kompetens. Om du anlitar en extern konsult till lägeskontroll ska denna först godkännas av Mönsterås kommun.

Om någon annan än Mönsterås kommun utfört utstakningen, gör vi lägeskontroll för ny- och tillbyggnader större än 50 kvadratmeter. Lägeskontroll utförs inte i ärenden om mindre än 15 kvadratmeter.

Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räknas sammanlagda byggnadsarean (byggnadsarea + öppenarea) för varje hustyp för sig.

Taxa för lägeskontroll

(25 % moms tillkommer på siffrorna nedan)

För lägeskontroll vid nybyggnad och tillbyggnad debiteras 1143 kronor per timma  (gäller både komplement- och huvudbyggnad).

Gränsvisning

Om du som fastighetsägare är osäker på var den befintliga fastighetsgränsen går, kan kommunens mätningsingenjör anlitas för att söka efter gränsmarkeringar på fastighetsgränsen och märka dessa med färg.

Observera att en gränsvisning inte är juridiskt bindande. Är du inte överens med din granne om var fastighetsgränsen går mellan era tomter kan du vända dig till Lantmäteriet och ansöka om en gräns- och fastighetsbestämning. Det som beslutas vid lantmäteriförrättningen blir rättsligt bindande för framtiden.

Taxa för gränsvisning

(25 % moms tillkommer på siffrorna nedan)

För gränsvisning debiteras 1143 kronor per timma  (gäller både komplement- och huvudbyggnad). Tänk på att det innebär en del förarbete på kontoret innan arbetet görs på plats. Denna tid debiteras också.

Sidan uppdaterad 4 januari 2024