Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Till kommunfullmäktige läggs ärenden fram från kommunens nämnder via kommunstyrelsen. Motioner lämnas av enskilda ledamöter. Arbetet styrs bland annat av kommunallagen och en arbetsordning.

Kommunfullmäktige ska besluta i ärenden av principiell betydelse eller annan större vikt för kommunen, främst:

  • Mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor.
  • Nämndernas organisation och verksamhetsformer.
  • Val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar.
  • Val av revisorer och revisorsersättare.
  • Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda.
  • Årsredovisning och ansvarsfrihet.
  • Folkomröstning i kommunen.

Här kan du läsa kommunfullmäktiges protokoll

Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare

Följande personer har utsetts till ledamöter respektive ersättare samt ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i kommunfullmäktige.

Ordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

Sidan uppdaterad 12 januari 2024