Grundskola

I Mönsterås kommun finns åtta kommunala grundskolor. Förskoleklass och fritidshem finns på skolorna.

Förskoleklass

Förskoleklass är obligatoriskt för alla barn från och med höstterminen det år de fyller sex år. Förskoleklass har samma läroplan som grundskolan.

Grundskola

Alla barn i Sverige går nio år i grundskola. Det står i den svenska skollagen och kallas skolplikt. Varje skolår har en hösttermin och en vårtermin. Barn har skolplikt från förskoleklass till och med vårterminen i årskurs 9.

Grundskolan är indelad i tre stadium: låg-, mellan-, och högstadium.

Fritidshem

För elever mellan 6 och 12 år som börjar förskoleklass eller grundskola, erbjuder fritidshemmen en pedagogisk gruppverksamhet under dagen då eleverna inte är i skolan och under loven.

Närvaro

Att vara i skolan och ta del av undervisningen är viktigt för att eleven ska nå utbildningens mål.

Vi arbetar med något som kallas Närvarotrappan, som ökar elevens närvaro i skolan

Sidan uppdaterad 17 april 2023