Grannars möjlighet att påverka

I vissa fall är miljö- och byggnadsnämnden skyldig att informera grannar och andra berörda innan de fattar beslut om en bygglovsansökan eller ett förhandsbesked. Grannarnas synpunkter blir en del av underlaget i nämndens beslut.

Om ett planerat bygge följer gällande detaljplan, finns det inget krav på att grannar ska få lämna synpunkter. Informera gärna dina grannar ändå, vad du än tänkt dig att göra. En dialog, grannar emellan, redan på planeringsstadiet kan betyda mycket, både för projektet och grannsämjan.

När grannar ska få möjlighet att yttra sig

Enligt plan- och bygglagen ska grannar få lämna synpunkter:

  • Om det handlar om en byggnad eller anläggning som avviker från detaljplan eller områdesbestämmelser
  • Om det handlar om nybyggnad av hus eller större tillbyggnader av bostadshus utanför detaljplanelagt område
  • Om det handlar om ändrad användning av mark eller byggnader som kräver bygglov utanför detaljplanelagt område

Vilka räknas som grannar?

Några som alltid räknas är så kallade rågrannar, det vill säga grannar som du delar tomtgräns med. Bor du vid en liten väg räknas ofta också grannen mittemot på andra sidan gatan. Det kan också handla om människor som bor i fastigheter längre bort, om till exempel deras utsikt kan påverkas av ditt byggprojekt. Det är handläggaren på miljö- och byggförvaltningen som gör en bedömning av vilka grannar som ska höras.

Viktigt att svara

Om du får ett brev hem från miljö- och byggförvaltningen i egenskap av berörd granne, är det viktigt att du svarar inom den angivna tidsgränsen. Ett uteblivet svar räknas som att du inte har några synpunkter. Detta framgår i det brev du får.

Överklagan och laga kraft

När miljö- och byggförvaltningen fått in alla svar vägs synpunkterna in i beslutsunderlaget. När beslutet är taget får alla inblandade meddelande om detta. De har sedan möjlighet att under en bestämd tid överklaga beslutet till länsstyrelsen. Om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft. Ibland är grannarnas invändningar så allvarliga att bygglov inte kan ges. I så fall får den som sökt bygglovet möjlighet att ändra på sin ansökan.

Kungörelse

Information om beviljade bygglov annonseras ibland ut för att alla inblandade ska kunna ta del av informationen. För att överklaga skall en skrivelse vara inskickad till miljö- och byggnadsnämnden. I skrivelsen ska det framgå vilket beslut som överklagas, vilken ändring i beslutet som ni begär, samt ert namn, adress och telefonnummer. Skrivelsen bör även vara undertecknad.

Skrivelsen ska komma till miljö- och byggnadsnämnden senast inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar miljö- och byggnadsnämnden överklagandet till länsstyrelsen.

Sidan granskad 19 september 2022