Hur fungerar en kommun?

Kommunen ansvarar för en stor del av samhällsservicen där du bor. Det vanligaste är barnomsorg, skola, äldreomsorg och socialtjänst, men vi ansvarar även för trafik, renhållning, vatten och avlopp. En del uppgifter måste alla kommuner göra, andra är frivilliga.

Kommunen styrs av politiker som väljs direkt av medborgarna. Det betyder att du som medborgare har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur vi utför våra uppdrag. Politikerna i kommunen kallas även förtroendevalda.

Politiska ledningen

Den politiska ledningen i Mönsterås kommun är kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Det finns även politiska nämnder som i sin tur ansvarar för förvaltningar. I förvaltningarna arbetar tjänstepersoner. En tjänsteperson kan till exempel vara en lärare, en undersköterska, en ingenjör eller en administratör.

Högsta beslutande organ är kommunfullmäktige som man kan kalla för kommunens riksdag. Kommunfullmäktige tar bland annat beslut om budget, större utbyggnadsplaner, investeringar och skatt.

Styrelser och nämnder

Det är kommunfullmäktige som utser styrelser och nämnder för att sköta det fortlöpande arbetet. Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamhet och förbereder även ärenden som kommunfullmäktige ska behandla.

Kommunens verksamhet delas in i olika områden som har en nämnd som ansvarar för den löpande verksamheten. I nämnden fattar förtroendevalda beslut som påverkar just det området. Kommunfullmäktige väljer vilka politiker som sitter i nämnderna. De personer som sitter i nämnderna är för det mesta deltidspolitiker som sköter sitt uppdrag på fritiden.

Det kommunala självstyret

Kommunen bestämmer själv hur resurserna ska fördelas och hur arbetsuppgifterna ska hanteras. Detta kallas för att vi har ett kommunalt självstyre i Sverige. Kommunen har rätt att ta ut skatt från kommuninvånarna för att finansiera sin verksamhet. Kommunalskatten står för den största delen av kommunens intäkter.

Kommunallagen, förvaltningslagen och lagarna om offentlighet och sekretess styr vårt arbete med ärenden, beslut och övrig administration. Det finns också lagar för olika verksamhetsområden, som till exempel skollagen, socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.

Vad har kommunen ansvar för?

Kommunen har verksamheter som enligt lagen måste erbjudas till kommuninvånarna. Det är till exempel:

 • Förskola och utbildning
 • Svenska för invandrare
 • Socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg
 • Omsorg om äldre och funktionshindrade
 • Stadsplanering och byggfrågor
 • Hälso- och miljöskydd
 • Renhållning och avfallshantering
 • Räddningstjänst
 • Vatten och avlopp
 • Bibliotek
 • Krisberedskap

Frivilliga verksamheter

Kommunen har också många verksamheter som inte är lagstadgade men som ger service till invånarna och bidrar till att skapa en attraktiv kommun där det är bra att bo, exempelvis:

 • Stöd till fritids-, förenings- och friluftsverksamhet
 • Hälso- och sjukvård i hemmet
 • Utveckling av näringslivet
 • Kultur och evenemang
 • Öppen förskola
 • Energi
 • Sysselsättning

Sidan granskad 26 februari 2024