Skogsbrand med öppna lågor bland mossa och trädstammar

Trygg och säker

Mönsterås kommun ska vara en säker plats att bo och verka i. Här kan du läsa mer om kommunens trygghets- och säkerhetsarbete samt vad du själv kan göra för att förebygga och hantera olyckor hemma samt förbereda dig inför större samhällsstörningar och kriser.

Kommunens arbete med frågor som rör trygghet, säkerhet och krisberedskap inkluderar bland annat

  • Krisberedskap och krishantering: Hur vi ska lösa en kris inom vår kommun och närområde och säkerställa att grundläggande samhällsviktiga funktioner ska kunna upprätthållas även under samhällsstörningar eller särskilda och extraordinära händelser
  • Brandsäkerhetsarbete: Hur vi skyddar människor, egendom och miljö från bränder
  • Skade- och brottsförebyggande arbete: Hur vi förhindrar och sänker antalet brott och skador i kommunen och på kommunens egendom
  • Hot- och våldsförebyggande arbete: Hur vi förhindrar och sänker antalet hot- och våldssituationer inom kommunen

Sidan granskad 2 januari 2023