Årsredovisning

Kommunens årsredovisning ger information och slutsatser om kommunens ekonomi, finansiering, investeringar och hur man lyckats följa beslutad budget och de gemensamma målen för året, det vill säga hur verksamheten fungerat det senaste året, men även hur den ska fungera kommande år.

Varje nämnd gör en förvaltningsberättelse som beskriver verksamheten under året. I årsredovisningen finns också information om exempelvis antal anställda, sjukfrånvaro samt andra viktiga händelser under året.

Det kommunala årsbokslutet ger i sin helhet information om hur kommunen valt att förvalta det kommunala kapitalet, och ska enligt lag redovisas för kommunens revisorer senast den 30 april varje år. Årsredovisningen fastställs av kommunfullmäktige.

Du kan läsa en sammanfattning av årsredovisningen nedan.

Årsredovisning 2022

Mönsterås kommun redovisar för verksamhetsåret 2022 ett positivt resultat på 22,6 miljoner kronor. Nämnderna redovisar ett underskott på totalt -3,5 miljoner kronor. Tekniska förvaltningen samt miljö- och byggnadsnämnden redovisar underskott medan övriga förvaltningar/nämnder redovisar överskott. Årets positiva resultat beror främst bland annat på att skatteintäkterna har ökat mer än budgeterat.

Investeringsnivån för 2022 uppgick till 140,7 miljoner kronor (netto). De största investeringarna finns inom tekniska förvaltningen i form av investeringar i Nynäs avloppsreningsverk, vattentornet i Blomstermåla, utbyggnad av stadsnät samt inre hamn-projektet. Mönsterås kommuns låneskuld har ökat under år 2022, den totala låneskulden uppgår till 320 miljoner kronor per 31 december 2022.

Personalkostnaderna är de enskilt största kostnaderna i kommunen. I årsredovisningen finns ett avsnitt som beskriver personalekonomiska nyckeltal.

Fem år i sammandrag

2022 2021 2020 2019 2018
Folkmängd, 31:e

december

13276 13258 13264 13430 13565
Personalkostnader

(mnkr)

779,5 754,6 747,7 740,3 710,0
Kommunalskatt (exkl.

kyrkoavgift)

22,21 % 22,21 % 22,21 % 21,41 % 21,41 %
Skatteintäkter och

statsbidrag (mnkr)

964,3 928,0 891,5 828,3 792,2
Årets resultat (mnkr)
Kommunen 22,6 65,0 17,1 -2,4 -9,5
Koncernen 33,3 75,4 19,1 1,0 -10,2
Nettoinvesteringar

(mnkr)

Kommunen 140,7 65,8 119,1 115,5 130,6
Koncernen 177,7 104,9 164,2 169,6 181,0
Låneskuld (mnkr)
Kommunen 320,0 265,0 265,0 200,0 90,0
Koncernen 841,7 784,3 775,6 686,6 573,1
Eget kapital (mnkr)
Kommunen 880,2 857,6 792,5 775,5 775,4
Koncernen 1006,2 973,0 897,5 872,0 864,8
Soliditet
Kommunen  57 % 59 % 58 % 62 % 67 %
Koncernen 45 % 46 % 44 % 47 % 49 %
Likviditet
Kommunen 212 % 216 % 179 % 160 % 134 %
Koncernen 201 % 208 % 173 % 151 % 127 %

Sidan uppdaterad 13 april 2023