Årsredovisning

Kommunens årsredovisning ger information och slutsatser om kommunens ekonomi, finansiering, investeringar och hur man lyckats följa beslutad budget och de gemensamma målen för året, det vill säga hur verksamheten fungerat det senaste året, men även hur den ska fungera kommande år.

Varje nämnd gör en förvaltningsberättelse som beskriver verksamheten under året. I årsredovisningen finns också information om exempelvis antal anställda, sjukfrånvaro, hur verksamheterna har konkurrensutsatts och andra viktiga händelser under året.

Det kommunala årsbokslutet ger i sin helhet information om hur kommunen valt att förvalta det kommunala kapitalet, och ska enligt lag redovisas för kommunens revisorer senast den 30 april varje år. Årsredovisningen fastställs av kommunfullmäktige.

Du kan läsa en sammanfattning av årsredovisningen nedan.

Årsredovisning 2020

Mönsterås kommun visar för verksamhetsåret 2020 ett positivt resultat på 17,1 miljoner kronor. Nämnderna redovisar ett underskott på totalt 19,9 miljoner kronor. Kommunledningen, socialförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen redovisar underskott medan övriga förvaltningar visar överskott. Årets resultat är totalt sett positivt som kan hänföras till bland annat kapitalplaceringar och justering av pensionsprognoser.

Investeringsnivån för 2020 uppgick till 119,1 miljoner kronor (netto). De största investeringarna finns inom tekniska kontoret i form av investeringar i ny skola Fliseryd, passage/paviljong Mölstadsskolan, ombyggnation Allégården samt inom kommunledningskontoret i form av fiberutbyggnad och IT-infrastruktur. Under 2020 har Mönsterås kommuns låneskuld ökat med 65 miljoner kronor och uppgår nu till 265 miljoner kronor. Detta främst med anledning av de stora investeringarna.

Personalkostnaderna är de enskilt största kostnaderna i kommunen. I årsredovisningen finns ett avsnitt som beskriver personalekonomiska nyckeltal.

Fem år i sammandrag

2020 2019 2018 2017 2016
Folkmängd, 31:e

december

13 264 13 430 13 565 13 498 13 395
Personalkostnader

(mnkr)

747,7 740,3 710,0 671,5 632,1
Kommunalskatt (exkl.

kyrkoavgift)

22,21 % 21,41 % 21,41 % 21,41 % 21,41 %
Skatteintäkter &

statsbidrag (mnkr)

89,5 828,3 782,2 765,2 724,5
Årets resultat (mnkr)
Kommunen 17,1 -2,4 -9,5 18,3 61,2
Koncernen 19,1 -10,2 17,2 61,0
Nettoinvesteringar

(mnkr)

Kommunen 119,1 115,5 130,6 97,1 55,0
Koncernen 164,2 169,6 181,0 177,5 101,9
Låneskuld (mnkr)
Kommunen 265,0 200 90,0 30,0 15,0
Koncernen 775,6 686,6 573,1 502,3 458,4
Eget kapital (mnkr)
Kommunen 792,5 775,5 775,4 784,9 766,6
Koncernen 897,4 872 864,8 870,2 844,1
Soliditet (mnkr)
Kommunen 58 % 62 % 67 % 73 % 75 %
Koncernen 45 % 47 % 49 % 52 % 54 %
Likviditet (mnkr)
Kommunen 184 % 165 % 134 % 153 % 163 %
Koncernen 183 % 155 % 131 % 142 % 154 %

Sidan publicerades 23 juni 2021