Årsredovisning

Kommunens årsredovisning ger information och slutsatser om kommunens ekonomi, finansiering, investeringar och hur man lyckats följa beslutad budget och de gemensamma målen för året, det vill säga hur verksamheten fungerat det senaste året, men även hur den ska fungera kommande år.

Varje nämnd gör en förvaltningsberättelse som beskriver verksamheten under året. I årsredovisningen finns också information om exempelvis antal anställda, sjukfrånvaro, hur verksamheterna har konkurrensutsatts och andra viktiga händelser under året.

Det kommunala årsbokslutet ger i sin helhet information om hur kommunen valt att förvalta det kommunala kapitalet, och ska enligt lag redovisas för kommunens revisorer senast den 30 april varje år. Årsredovisningen fastställs av kommunfullmäktige.

Du kan läsa en sammanfattning av årsredovisningen nedan.

Årsredovisning 2021

Mönsterås kommun visar för verksamhetsåret 2021 ett positivt resultat på 65,0 miljoner kronor. Nämnderna redovisar ett underskott på totalt 7,5 miljoner kronor. Kommunledningsförvaltningen, tekniska förvaltningen, socialnämnden samt Barn- och utbildningsnämnden redovisar underskott medan övriga förvaltningar/nämnder redovisar överskott. Årets positiva resultat beror främst bland annat på att skatteintäkterna har ökat mer än budgeterat, men även på hög finansiell avkastning på kapitalplaceringar.

Investeringsnivån för 2021 uppgick till 65,8 miljoner kronor (netto). De största investeringarna finns inom tekniska förvaltningen i form av investeringar i Nynäs avloppsreningsverk, asfaltering, Blomstermåla centrum och ombyggnation av Björken/Syrenen. Mönsterås kommuns låneskuld är oförändrad år 2021, total låneskuld uppgår till 265 miljoner kronor.

Personalkostnaderna är de enskilt största kostnaderna i kommunen. I årsredovisningen finns ett avsnitt som beskriver personalekonomiska nyckeltal.

Fem år i sammandrag

2021 2020 2019 2018 2017
Folkmängd, 31:e

december

13258 13264 13430 13565 13498
Personalkostnader

(mnkr)

754,6 747,7 740,3 710,0 671,5
Kommunalskatt (exkl.

kyrkoavgift)

22,21 % 22,21 % 21,41 % 21,41 % 21,41 %
Skatteintäkter och

statsbidrag (mnkr)

928,0 891,5 828,3 792,2 765,2
Årets resultat (mnkr)
Kommunen 65,0 17,1 -2,4 -9,5 18,3
Koncernen 75,4 19,1 1,0 -10,2 17,2
Nettoinvesteringar

(mnkr)

Kommunen 65,8 119,1 115,5 130,6 97,1
Koncernen 104,9 164,2 169,6 181,0 177,5
Låneskuld (mnkr)
Kommunen 265,0 265,0 200,0 90,0 30,0
Koncernen 784,3 775,6 686,6 573,1 502,3
Eget kapital (mnkr)
Kommunen 857,6 792,5 775,5 775,4 784,9
Koncernen 973,0 897,5 872,0 864,8 870,2
Soliditet
Kommunen 59 % 58 % 62 % 67 % 73 %
Koncernen 46 % 44 % 47 % 49 % 52 %
Likviditet
Kommunen 216 % 179% 160% 134% 153%
Koncernen 208% 173% 151% 127% 138%

Sidan uppdaterad 2 maj 2022