Årsredovisning

Kommunens årsredovisning ger information och slutsatser om kommunens ekonomi, finansiering, investeringar och hur man lyckats följa beslutad budget och de gemensamma målen för året, det vill säga hur verksamheten fungerat det senaste året, men även hur den ska fungera kommande år.

Varje nämnd gör en förvaltningsberättelse som beskriver verksamheten under året. I årsredovisningen finns också information om exempelvis antal anställda, sjukfrånvaro samt andra viktiga händelser under året.

Det kommunala årsbokslutet ger i sin helhet information om hur kommunen valt att förvalta det kommunala kapitalet, och ska enligt lag redovisas för kommunens revisorer senast den 30 april varje år. Årsredovisningen fastställs av kommunfullmäktige.

Du hittar revisionsberättelserna på sidan som heter Revisorer och kan läsa en sammanfattning av årsredovisningen nedan.

Årsredovisning 2023

Mönsterås kommun redovisar för verksamhetsåret 2023 ett negativt resultat på -16,8 miljoner kronor. Nämnderna redovisar ett underskott på totalt -28,2 miljoner kronor. Samtliga nämnder redovisar underskott för år 2023. Störst underskott finns inom Socialnämnden och tekniska förvaltningen.

Investeringsnivån för år 2023 uppgick till 116,3 miljoner kronor (netto). De största investeringarna under året är investeringar i Nynäs avloppsreningsverk, skolfastigheter, utbyggnad av stadsnät samt utbyte av vattenledningar. Mönsterås kommuns låneskuld har ökat med 50,0 miljoner kronor under år 2023, den totala låneskulden uppgår till 370 miljoner kronor per 31 december 2023.

Personalkostnaderna är de enskilt största kostnaderna i kommunen. I årsredovisningen finns ett avsnitt som beskriver personalekonomiska nyckeltal.

Fem år i sammandrag

2023 2022 2021 2020 2019
Folkmängd, 31:e

december

13134 13276 13258 13264 13430
Personalkostnader

(miljoner kronor)

848,8 779,5 754,6 747,7 740,3
Kommunalskatt (exklusive

kyrkoavgift)

22,21 % 22,21 % 22,21 % 22,21 % 21,41 %
Skatteintäkter och

statsbidrag (miljoner kronor)

1 005,3 964,3 928,0 891,5 828,3
Årets resultat (miljoner kronor)
Kommunen -16,8 22,6 65,0 17,1 -2,4
Koncernen -12,6 33,3 75,4 19,1 1,0
Nettoinvesteringar

(miljoner kronor)

Kommunen 116,3 140,7 65,8 119,1 115,5
Koncernen 176,5 177,7 104,9 164,2 169,6
Låneskuld (miljoner kronor)
Kommunen 370,0 320,0 265,0 265,0 200,0
Koncernen 905,9 841,7 784,3 775,6 686,6
Eget kapital (miljoner kronor)
Kommunen 863,4 880,2 857,6 792,5 775,5
Koncernen 993,9 1006,2 973,0 897,5 872,0
Soliditet
Kommunen 54 % 57 % 59 % 58 % 62 %
Koncernen 43 % 45 % 46 % 44 % 47 %
Likviditet
Kommunen 214 % 212 % 216 % 179 % 160 %
Koncernen 199 % 201 % 208 % 173 % 151 %

Sidan uppdaterad 9 april 2024