Flera personer sitter runt ett bord. På bordet finns en karta och personerna pekar på olika platser på kartan och diskuterar.

Detaljplaner och områdesbestämmelser

En detaljplan är ett juridiskt bindande kontrakt mellan kommunen och markägarna. Detaljplanen ska dels reglera förändringar av bebyggelse och hur mark används, och dels reglera hur befintliga områden bevaras eller förnyas.

Detaljplanen ska ge en samlad bild av den tänkta markanvändningen och hur miljön inom planområdet är tänkt att förändras eller bevaras.

En detaljplan består av plankarta med bestämmelser. Tillsammans med planen ska det finnas en planbeskrivning som beskriver hur man ska förstå och genomföra detaljplanen. Det är dock bara plankartan och bestämmelserna som är juridiskt bindande.

Planen är bindande vid prövning av lov, och i princip ger planen en rätt att bygga enligt detaljplanen. En detaljplan som vinner laga kraft leder inte automatiskt till en utbyggnad, men ger detaljplanen möjligheter och förutsättningar för en utbyggnad.

Sidan granskad 24 mars 2022