Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype

Planprogram för Åsevadsgatan

Mönsterås köping står inför förändring. Resecentrum ska omlokaliseras västerut till E22. Samtidigt pågår också ett arbete i samarbete med Trafikverket om att se över antalet in-/utfarter från E22 till tätorten.

Mönsterås är vackert beläget mellan ett grönt rekreationsområde i väster, och den blå Mönsteråsviken i öster. Genom att en ny station ska anläggas vid köpingens västra gräns skapas en naturlig entré till köpingen. Det är därför av stor vikt att denna utformas på allra bästa möjliga sätt. Lika viktigt är det att kopplingen mellan den nya stationen och centrumbebyggelsen blir stark.

Detta arbete visar en vision för hur Åsevadsgatan med omnejd kan förändras för att skapa positiva värden för Mönsterås tätort och dess invånare i och med förändringarna. Nu hoppas vi att ni, medborgare hjälper oss med synpunkter, inspel och idéer som kan göra planprogrammet ännu bättre!

Planområdet omfattar hela Åsevadsgatans och Repslagaregatans sträckning, samt korsningen Högemålavägen, E22 och Åsevadsgatan.

Bakgrund

Mönsterås kommun arbetar tillsammans med Oskarshamns kommun, Kalmar kommun, Kalmar Länstrafik, Trafikverket och Regionförbundet mot ett regionalt mål att skapa en arbetsmarknadsregion för södra delen av Kalmar län. För att nå detta mål krävs snabbare och bättre kommunikationer mellan centralorterna Oskarshamn, Mönsterås och Kalmar. Arbetet har mynnat ut i att en ny kollektivtrafikplats behöver anläggas i korsningen Åsevadsgatan och E22. 

Kommunens plan- och byggavdelning har därför fått i uppdrag av byggnadsnämnden att påbörja ett detaljplanearbete som möjliggör en kollektivtrafikplats samt vägtunnel under E22. Plan- och byggavdelningen har även fått uppdrag att se över markanvändningen på fastigheten Smörblomman 5 (Solhemstomten). Byggnaden som idag är uppförd på fastigheten ska rivas då beräkningar visar att det är mer ekonomiskt fördelaktigt att riva och bygga nytt än att renovera.

I och med överstående projekt finns stora och viktiga frågor att utreda. Genom att ta fram ett planprogram blir det möjligt att ta ett helhetsgrepp för ett större område. Andra fördelar med ett programarbete är att berörda får insyn och möjlighet att påverka i ett tidigt skede, på så vis tillförs mer kunskap till arbetet.

Syfte

Att utreda hur kommunen på bästa sätt kan följa upp med sin planering för att nyttja de synergieffekter som kan tillkomma vid förbättrade kommunikationer till framförallt Kalmar och Oskarshamn.

Att sammanställa övergripande mål för kommande detaljplaneläggning gällande den framtida utvecklingen av Solhemstomten och den nya kollektivtrafikplatsen vid Åsevadsgatans möte med E22.

 

Planprogrammet antogs av Byggnadsnämnden 12 maj.

Läs mer i länkboxen till höger.

Åsevadsgatan

 

Läs mer i länkboxen till höger.

Senast kontrollerad: 2016-06-01.
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier