Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Kommunens planarbete » Detaljplaner » Laga kraftvunna detaljplaner » 2011 » Oknö 1:1, Oknö 1:2 m fl. (Lillön)

Detaljplan för Oknö 1:1, Oknö 1:2 m fl.

Planområdet ligger ca 4 km sydost om Mönsterås tätort och omfattar hela Lillön (den västra delen av Oknö) förutom större delen av campingen. Planområdet gränsar i väst till Oknöström och i öster till Lakhamn. Området är ca 86 ha.

Detaljplanen är en del av kommunens pågående arbete med att upprätta nya detaljplaner för Oknö. Dessa kommer att ersätta flera äldre detaljplaner.

Gällande bestämmelser justeras så att de bättre stämmer överens med dagens krav på bostäder för permanent bruk. Samtidigt görs en översyn av mark som inte får bebyggas, fastighetsindelning och utrymme för trafik. Skogskaraktären och naturen, som utgör Oknös främsta kvalitet, måste också värnas. Ny bebyggelse medges främst i söder där 7 nya tomter föreslås. Längre norrut, strax söder om Mannegrundsvägen är också två nya tomter föreslagna. Planen ska även möjliggöra en utvidgning av ett antal befintliga tomter genom omvandling av allmän platsmark till tomtmark. En anläggning för service, restaurang och spa tillåts inom campingområdet på fastigheten Oknö 1:102.

Allmänhetens tillgänglighet till stranden är viktig och en översyn av ianspråktagen allmän platsmark i övrigt ingår i planarbetet. Tidigare planbestämmelse om att tomtplatserna ej får inhägnas utgår. Detaljplanen handläggs med normalt förfarande. Kommunen har bedömt att den ej medför betydande miljöpåverkan. Detaljplanen antas av kommunfullmäktige.

Planen vann laga kraft 2011-10-27. För vidare information, läs de länkade dokumenten till höger.

ÖK

 

Senast kontrollerad: 2013-12-20.
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier