Flera personer sitter runt ett bord. På bordet finns en karta och personerna pekar på olika platser på kartan och diskuterar.

Planeringsstrategi

Planeringsstrategin är ett nytt styrdokument i översiktsplaneringen, efter en ändring i plan- och bygglagen. Planeringsstrategin ska se till att vår översiktsplan alltid är aktuell.

Kommunfullmäktige antog en planeringsstrategi den 27 maj 2024 § 66. Även om flera lagar och styrdokument har ändrats sedan nuvarande översiktsplan (2002, 2006, 2012) antogs bedöms översiktsplanens funktion som övergripande mål- och styrdokument fortfarande vara relevant, även om enskilda ställningstaganden behöver revideras. Bedömningen i planeringsstrategin är därför att kommunens översiktsplan som helhet fortfarande kan ses som aktuell.

Vad är en planeringsstrategi?

År 2020 skedde ändringar i plan- och bygglagen vad gäller översiktsplaneringen som innebär krav på kommuner att anta en planeringsstrategi. Om kommunen varken antagit en planeringsstrategi eller en ny översiktsplan, som har fått laga kraft, inom två år efter ett ordinarie val blir gällande översiktsplan inaktuell.

Syftet med en planeringsstrategi är att arbetet med översiktsplaneringen ska drivas mer kontinuerligt, och stärka översiktsplanens ställning som politiskt dokument. Tanken är att om översiktsplanen regelbundet blir föremål för politisk helhetsbedömning blir det också klarlagt om planen fortfarande ger uttryck för de övergripande politiska målen i kommunen.

I planeringsstrategin ska kommunen redogöra för om det har skett förändringar vad gäller planeringsförutsättningar som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet. Planeringsstrategin i sig innebär dock ingen ändring av översiktsplanen utan ska enbart tala om vad kommunen ska fokusera på i översiktsplaneringen och om det finns delar av planen som behöver ändras.

Processen kring planeringsstrategin innebär inte krav på ett samrådsskede eller att strategin ska bedömas gentemot miljöaspekter enligt miljöbalken. Eftersom strategin enbart förhåller sig till gällande översiktsplan har den bedömningen redan gjorts när översiktsplanen togs fram. De formella kraven på planeringsstrategins innehåll är av begränsad omfattning vilket gör att strategin kan hållas kortfattad.

Dokumentlista

Dokument

Publicerat

2024-06-12

Planeringsstrategi 2024 (pdf)

384.84 kB

Sidan uppdaterad 19 juni 2024