Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse områden och byggnader som bedöms som värdefulla ur kulturhistoriskt, estetiskt och socialt perspektiv i den fysiska miljön. Det kan vara såväl enskilda byggnader som helhetsmiljöer.

Det är inte bara slott och herrgårdar som kan vara kulturhistoriskt värdefulla, utan även enkel och vardaglig bebyggelse som exempelvis är tidstypisk och som inte har förändrats allt för omfattande. Byggnader som är typiska för en viss plats eller någons levnadsvillkor kan också anses vara kulturhistoriskt värdefulla. Det handlar om vad man kan utläsa ur en miljö, till exempel levnadsvillkor och resurser i förfluten tid, byggnadstekniker, materialval, stil och form. En miljö måste alltså inte vara speciellt ålderdomlig eller ovanlig för att vara intressant.

Rapport om kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i kommunen

I Mönsterås kommun finns vissa områden som har pekats ut som att de har särskilt kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Rapporterna Kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer i centrala Mönsterås, Timmernabben och Ålems kyrkby och Pataholm identifierar och lyfter fram kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer i de olika samhällena. I rapporterna kan du läsa om hur samhällena växt fram, vad som kännetecknar kulturmiljöerna och vilka fastigheter som pekas ut som värdefulla byggnader. Rapporterna ska underlätta arbetet med att både ta tillvara och utveckla dessa kulturmiljöer på ett hållbart sätt.

Kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer i centrala Mönsterås samhälle (pdf, 58,56 MB)

Kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer i Timmernabbens samhälle (pdf, 64,62 MB)

Kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer i Ålems kyrkby och Pataholm (pdf, 84,72 MB)

Observera att en byggnad kan vara kulturhistoriskt värdefull även om den inte är utpekad i rapporterna eller har en bestämmelse i en detaljplan.

Ändra en byggnad med kulturhistoriskt värde

Du som äger en byggnad med kulturhistoriskt värde måste bevara den så att inte byggnadens karaktär går förlorad.

Vid ändringar ska byggnadens kulturvärden tas tillvara. Det är viktigt att ta hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och dess tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Det kan exempelvis handla om vilka fönster man kan byta till eller hur en tillbyggnad kan utformas.

Sidan uppdaterad 9 januari 2024