Vårdpersonal går med äldre dam på tipspromenad

Taxor och avgifter för äldreomsorgen

Det är socialtjänstlagen som styr rätten för kommunen att ta ut avgifterna. I lagen regleras även den högsta avgiften som kommunen får ta ut. Högsta avgift förändras årligen.

Avgifterna på denna sida gäller från och med 1 januari 2024.

Insats Kostnad
Maxtaxa, omsorg och service 2 575 kronor
Timtaxa, omsorg och service  326 kronor
Kostabonnemang på särskilt boende  4 019 kronor per månad
Matdistribution, lunch  69 kronor per portion
Gästlunch  103 kronor per portion
Korttidsboende, omsorg och service  86 kronor per dygn
Korttidsboende, mat  134 kronor per dygn
Solgården, mat  95 kronor per dag
Trygghetslarm 295 kronor per månad
Installation trygghetslarm 326 kronor
Borttappad larmklocka/-knapp 500 kronor
Hemsjukvård 340 kronor per månad
Hemrehab 340 kronor per månad
Enstaka hembesök kommunsjuksköterska 200 kronor per besök (max 600 kronor per mån)
Enstaka hembesök kommunrehab 200 kronor per besök (max 600 kronor per mån)
Kryckkäppar 195 kronor (engångskostnad)
Hämtning av hjälpmedel  506 kronor per tillfälle
Bostadsanpassningsintyg 377 kronor
Tyngdtäcke 741 kronor per år
Elrullstol 1 253 kronor per år
Turistlån, hjälpmedel  256 kronor per hjälpmedel och kalendermånad

Du som har både hemsjukvård och hemrehab betalas endast för hemsjukvård.

Avgifter för omsorg och service

Maxtaxan inom äldreomsorgen infördes 2002 och anger taket för den avgift som kommunen får ta ut för omsorg och service. Inom begreppet omsorg och service ligger vård och omsorg (hemtjänst) för ordinärt boende, särskilt boende och korttidsboende. I maxtaxan ingår även trygghetslarm, hemrehab och hemsjukvårdsavgift. För 2024 är maxavgiften 2 575 kronor per månad.

För att kunna räkna ut vad du kommer att få betala i omsorg- och serviceavgift måste vi ta reda på ditt personliga avgiftsutrymme. Det kan se ut så här:

För sammanboende makar gäller att inkomsterna och boende­kostnaden läggs ihop och delas på två.

För sammanboende, ej gifta, delas boendekostnaden på två.

Omprövning av avgiften görs årligen, i och med den nya maxtaxan för året. Vid förändrade beslut under året kan avgiften påverkas­.­

I de fall då dina ekonomiska förhållanden ändras under året, är det din skyldighet att anmäla detta.

Retroaktiva krav eller återbetalningar kan bli aktuella för tid då avgiften varit felaktig.

Inkomster

Avgiftsutrymmet beräknas på dina inkomster under inne­varande kalenderår, samt senast taxerade inkomst av kapital.

Med inkomster avser vi:

 • förvärvsinkomst, såsom allmän ålderspension, tjänstepension, sjukersättning, utlandspension, övriga pensioner, arbetsinkomst, inkomst av rörelse med mera
 • inkomst av kapital, såsom ränteinkomster, utdelning på aktier, realisationsvinst vid försäljning av aktier och fonder med mera
 • ej skattepliktiga inkomster, såsom utlandspensioner, livränta, pensionsförmåner med mera
 • bostadstillägg
 • äldreförsörjningsstöd

Boendekostnad och bostadstillägg

Med boendekostnad avses kostnad för hyrd bostad, eller­ kostnad för ägd bostad som du stadigvarande bor i. Kostnad för uppvärmning och varmvatten, utöver hyra eller månadsavgift, räknas också som boendekostnad.

För beräkning av boendekostnad i ägd bostad använder vi oss av Pensionsmyndighetens/Försäkringskassans regler för beräkning.

Personer över 66 år ansöker om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten.
Tel. 0771-776 776

Personer under 66 år ansöker om bostadstillägg hos Försäkringskassan.
Tel. 0771-524 524

Minimibelopp

Minimibeloppet grundar sig på prisbasbeloppet och beslutas årligen av Riksdagen. 2024 är prisbasbeloppet 57 300 kronor. Minimibeloppet är en riktlinje över vad du ska ha kvar att leva av efter det att du har betalat din boendekostnad.

För 2024 gäller följande minimibelopp:

 • Ensamstående: 7 062 kronor per månad
 • Sammanlevande makar/sambor: 5 762 kronor per person och månad

Personer under 61 år har en förhöjning av minimibeloppet med 10 procent. För ensamstående motsvarar det en höjning med 706 kronor, och för makar/sambor en höjning med 576 kronor.

Minimibeloppet ska täcka kostnader för bland annat:

 • hushållsel
 • hygien
 • hälso- och sjukvård
 • förbrukningsvaror
 • husgeråd
 • telefon
 • dagstidning
 • hemförsäkring
 • tandvård
 • möbler
 • läkemedel
 • fritid
 • skor
 • resor
 • kläder
 • livsmedel

Justering av minimibeloppet

Justering av minimibeloppet blir aktuellt i följande fall.

Jämkning

Flytt till kommunens särskilda boenden

Vid inflyttning till särskilt boende kan hänsyn tas till dubbla boendekostnader under maximalt tre månader.

Uppgår brukarens förmögenhet till under ett prisbasbelopp (57 300 kronor) betalar kommunen den billigaste boendekostnaden i högst tre månader.

Uppgår förmögenheten till mellan ett och två prisbasbelopp (57 300-114 600 kronor) kan omsorgsavgiften jämkas under högst tre månader.

För mer information, kontakta din avgiftshandläggare.

Blankett för att ansöka om jämkning finns att ladda ner och skriva ut på minasidor.monsteras.se

 

Reducering av avgift

Ingen avgift debiteras om uppehåll i hemtjänsten uppgår till 30 dagar i följd. Detta gäller under förutsättning att uppehållet meddelats till enhetschefen i området, minst en vecka i förväg.

Vid vistelse på sjukhus krävs inget förhandsmeddelande. Vid uppehåll under minst sju dagar under en kalendermånad reduceras avgiften för omsorg och service.

Vid frånvaro ett dygn eller mer dras heldagskostnad av för mat med 134 kronor per dygn.

Sidan uppdaterad 5 maj 2023