Taxor och avgifter inom miljö- och hälsoskydd

För hantering av anmälningar och ansökningar för åtgärder enligt miljöbalken samt för tillsyn tar kommunen ut en avgift. Det gäller även för åtgärder enligt strålskyddslagen (solarier).

Alla avgifter utgår från vilket behov av tillsyn en verksamhet bedöms ha och vilken verksamhet som tillsynen gäller. Är behovet stort betalar verksamheten en fast, årlig avgift; är behovet mindre betalar den en timavgift. Även privatpersoner utan registrerat företag kan ha verksamhet som regleras av miljöbalken och betalar då enligt samma taxa.

Timavgift för 2024

Timavgiften i år är 1 043 kronor.

Avgift vid anmälan och ansökan om tillstånd

Kommunen tar ut en engångsavgift för arbetet med anmälningar och ansökningar om tillstånd. För vissa anmälningar och beslut finns ett fast, beräknat, pris medan man betalar en timbaserad avgift för andra.

Du måste alltid betala avgift för prövning av din ansökan även om den avslås.

Prövning av enskilt avlopp

Planerar du ett nytt eget avlopp eller har du ett gammalt som slutat fungera? Innan du startar arbetet, ska du lämna in en ansökan till miljö- och byggförvaltningen.

En avgift för handläggning av ärendet tas ut enligt gällande taxa. .

Avgift för tillsyn

Tillsynsavgift är den avgift du betalar för miljöförvaltningens kontroller på din verksamhet. Avgiften baserar på miljöförvaltningens kostnader för administration, planering, tillsynsbesök, uppföljning, skriftlig uppföljning, återbesök med mera.

Verksamheter som inte är anmälnings- eller tillståndspliktiga kan få betala för ett tillsynsbesök när miljöförvaltningen.

Förskottsbetalning – årsavgift

Om du har en verksamhet som ska ha regelbunden tillsyn betalar du en fast årlig avgift. Det gäller alla verksamheter som kräver anmälan eller tillstånd.

Även vissa miljöfarliga verksamheter och hälsoskyddsverksamheter som inte behöver anmälan eller tillstånd kan betala en fast årlig avgift. Det gäller de som bedöms ha ett större tillsynsbehov.

Betalningen görs i förskott. Du får en faktura och ska betala för de timmar som besöket i din verksamhet tar samt för handläggning, efterarbete och övrigt som ingår i tillsynsavgiften.

Den årliga avgiften är olika stor beroende på vilken typ av verksamhet det rör sig om, och på hur många timmars tillsynstid kommunen har bedömt att den behöver.

Att du betalar en årsavgift innebär inte att kommunen besöker din verksamhet varje år; i stället kan det vara längre intervaller mellan besöken. Men avgiften fördelas på varje år och på sikt ska du få den tillsyn du betalar för.

Efterskottsbetalning – timavgift

Har du en verksamhet som inte ska ha tillsyn årligen betalar du timavgift. Hit hör merparten av de verksamheter som inte behöver tillstånd eller anmälan.

Betalningen görs i efterskott. Efter tillsynsbesöket och efterarbetet av ditt ärende får du en faktura.

För att få fram kostnaden för tillsynen multipliceras det antal timmar som tillsynen eller handläggningen tog med den timavgift för innevarande år som kommunen beslutat om. Du betalar timavgift för varje påbörjad timma handläggningstid.

I vissa fall betalar du en fast besöksavgift efter besöket.

Högre eller lägre avgift vid ändring av verksamhet

Har du ändrat verksamheten kan din avgift komma att höjas eller sänkas. En utökning av verksamheten kan leda till en höjning av avgiften. En reducerad verksamhet kan ge lägre avgift. Alla verksamhetsförändringar bör meddelas till kommunen.

Vilken avgift får din verksamhet?

För att ta reda på vilken typ av avgift du ska betala – timtaxa eller fast avgift – beställ “Taxor och avgifter för miljö- och byggförvaltningen 2024” (finns i pdf-format). Kontakta miljö- och byggförvaltningen så får du filerna med e-post. Du är också välkommen att ställa frågor.

Du kan påverka din avgift

Du kan överklaga beslutet om vilken avgift du ska betala. Kommunen kan sänka avgiften om det finns särskilda skäl med hänsyn till bland annat verksamhetens omfattning och behov av tillsyn.

Även för verksamheter som har en god egenkontroll finns det möjligheter att få sin årsavgift sänkt. Däremot kan brister i egenkontrollen eller andra avvikelser som konstateras vid tillsynsbesök leda till extra tillsynsavgift.

Miljösanktionsavgift

Miljösanktionsavgift är en administrativ avgift som tillsynsmyndigheten beslutar om, om en verksamhetsutövare gör vissa överträdelser som till exempel att inte ha sökt de tillstånd eller gjort de anmälningar som krävs.

Miljösanktionsavgiften ska betalas till Kammarkollegiet.

Mer information om miljösanktionsavgifter på Kammarkollegiets webbplats

Sidan uppdaterad 24 januari 2024