Taxa och vite för grävtillstånd i allmän mark

För att få gräva och schakta på allmän mark i Mönsterås kommun, krävs det tillstånd. Du ansöker om grävningstillstånd för varje specifikt grävningstillfälle hos samhällsbyggnadsavdelningen. Det är förenat med en avgift.

Avgifterna anges exklusive moms.

Titel Antal
Ansökningsavgift för grävtillstånd 1650 kronor
Beläggning och återställning av vegetation efter grävning i lokalgata 1100 kronor/kvadratmeter
Beläggning och återställning av vegetation efter grävning i huvudgata 1650 kronor/kvadratmeter
Beläggning och vegetation efter grävning vid andra typer av ytskikt än asfalt På egen bekostnad

Vid beläggning och vegetation efter grävning vid andra typer av ytskikt än asfalt, som vegetation, marksten, plattor, kantsten och dylikt
ska ledningsägaren själv ordna enligt anvisningar för grävtillstånd. Görs inte detta efter påminnelse utför kommunens samhällsbyggnadsavdelning detta på ledningsägarens bekostnad. Avgift blir då självkostnadspris samt påslag 100 procent.

Vite för att gräva utan tillstånd

Plats Avgift
Lokalgata 10 000 kronor
Huvudgata 25 000 kronor
Parkmark, grönytor 7 500 kronor

Vid akut grävning kan tillstånd erhållas i efterhand. Då utgår inget vite.

Vite för att inte slutrapporterat grävarbete/TA-plan

Plats Vite
Lokalgata 7 500 kronor
Huvudgata 20 000 kronor
Parkmark, grönytor 5 000 kronor

Vite för otillräcklig återställning efter grävarbete

Vid otillåten återställning efter grävarbete debiteras ordinarie avgift för återställning samt vite enligt nedan.

Plats Avgift Vite
Lokalgata 1100 kronor/kvadratmeter 1000 kronor/kvadratmeter
Huvudgata 1 650 kronor/kvadratmeter 1200 kronor/kvadratmeter
Vegetationsytor 500 kronor/kvadratmeter 500 kronor/kvadratmeter
Plattor, kantsten, marksten och dylikt 1000 kronor/kvadratmeter eller löpmeter för ytskiktsarbete 1000 kronor/kvadratmeter eller löpmeter
Skadat träd 50 000 kronor/träd
Skadad buske 5 000 kronor/buske

Vite om TA-plan inte efterlevs

Plats Vite
Lokalgata 7 500 kronor
Huvudgata 20 000 kronor
Parkmark, grönytor 5 000 kronor

Sidan uppdaterad 28 december 2022