Två båtar ligger förtöjda vid en brygga. Det är sommar och solen är på väg ner.

Projekt för att fasa ut miljöskadlig bottenfärg

Under 2023–2024 genomför Mönsterås kommun ett projekt som ska fasa ut miljöskadliga bottenfärger, stödja båtklubbar och båtägare och kartlägga utbredningen av tributyltenn (TBT) i kommunen. Projektet heter Rena båtbottnar.

På flera platser i Kalmarsund, liksom många andra platser i Östersjön, finns det förhöjda halter av TBT. TBT är ett mycket giftigt och hormonstörande ämne som främst påverkar vattenlevande organismer, men som påverkar hela ekosystemet. Båtbottenfärger med biocider (bekämpningsmedel) kan ofta påverka andra djur och växter än de som man vill bekämpa.

TBT är väldigt långlivat i sedimentet och kan påverka allt levande i vattnet och därför är det viktigt att tillförsel av TBT stoppas.

Den största källan till de höga halterna av TBT är äldre båtbottenfärger. Färger som innehåller TBT har varit förbjudna sedan 1989 men kan finnas kvar under nyare färglager. Då läcker TBT ut vid underhåll och sjösättning av målade båtar.

Sedan 2008 gäller ett totalförbud mot båtbottenfärger som innehåller TBT på alla fartyg och fritidsbåtar. Det är inte bara förbjudet att måla med en färg som innehåller TBT, det är också förbjudet att använda en båt som läcker TBT.

Mät metaller på båtskrovet med XRF-mätning

Om du vill ta reda på om din båtbottenfärg innehåller koppar, zink, bly eller tenn, kan du göra det på två sätt: antingen genom att ta ett skrapprov (kostnad 1 600-3 200 kronor) och skicka in det till ett laboratorium för analys, eller genom att skanna skrovet med en XRF-skanner (X-Ray Fluorescence).

Inom projektet “Rena båtbottnar” betalar Mönsterås kommun för analyskostanden för en XRF-mätning. I XRF-mätningen mäts nivåerna båtens skrov på åtta punkter. Mätningen är en del i projektet för Rena båtbottnar och finansieras med hjälp av bidrag av lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) från länsstyrelsen.

Du anmäler ditt intresse för mätningen genom en e-tjänst. Genom e-tjänsten kan du beställa ett protokoll från XRF-mätningen, som visar resultaten från mätningarna så att du vet vad din båtbotten innehåller. Protokollet kostar 250 kronor och betalas direkt när du anmäler dig. Du kan betala med Swish eller kort.

Kontroller från 2025

Kommunens miljö- och byggnadsnämnd har tagit ett inriktningsbeslut om att tillämpa det rådgivande referensvärdet (100 µg tenn/kubikcentimeter) med start den 1 januari 2025. Det innebär att kommunen kommer kontrollera att inga båtar med för höga nivåer av tenn sjösätts.

För dig som är båtägare

Bevisbördan faller på dig som båtägare att visa att det inte sprids föroreningar från båten. Det kommer krävas protokoll från båtbottenmätning, saneringsintyg, intyg från tillverkare eller liknande dokumentation.

Om du inte kan visa upp dokumenten kommer du att bli förbjuden att sjösätta båten. Kraven ställs till dig som båtägare i form av ett beslut med stöd av miljöbalken. Beslutet är möjligt att överklaga.

Efter 2024 kommer kommunen inte att ha möjlighet att erbjuda gratis mätning. Då får varje båtägare bekosta analysen själv (vilket kostar mellan 500-1000 kronor per båt exklusive protokoll).

För klubbar, föreningar och privatpersoner som arrenderar mark från kommunen

För klubbar, föreningar och privatpersoner som arrenderar mark från Mönsterås kommun kommer det krävas att samtliga båtar som ligger vid bryggan kan uppvisa godkända intyg avseende båtbottenfärg för att arrendet ska kunna förnyas.

Frågor och svar om mätningen

Sidan granskad 18 oktober 2023