Två båtar ligger förtöjda vid en brygga. Det är sommar och solen är på väg ner.

Projekt för att fasa ut miljöskadlig bottenfärg

Under 2023–2024 genomför Mönsterås kommun ett projekt som ska fasa ut miljöskadliga bottenfärger, stödja båtklubbar och båtägare och kartlägga utbredningen av tributyltenn (TBT) i kommunen. Projektet heter Rena båtbottnar.

På flera platser i Kalmarsund, liksom många andra platser i Östersjön, finns det förhöjda halter av TBT. TBT är ett mycket giftigt och hormonstörande ämne som främst påverkar vattenlevande organismer, men som påverkar hela ekosystemet. Båtbottenfärger med biocider (bekämpningsmedel) kan ofta påverka andra djur och växter än de som man vill bekämpa.

Den största källan till de höga halterna av TBT är äldre båtbottenfärger. Färger innehållande TBT har varit förbjudna sedan 1989 men kan finnas kvar under nyare färglager och läcker då ut vid underhåll och sjösättning av målade båtar. Sedan 2008 gäller ett totalförbud mot båtbottenfärger som innehåller TBT på alla fartyg, inklusive fritidsbåtar. Det är inte enbart förbjudet att måla med en färg som innehåller TBT, det är också förbjudet att använda en båt som läcker TBT. TBT är väldigt långlivat i sedimentet och kan påverka allt levande i vattnet och därför är det viktigt att tillförsel av TBT stoppas.

Upp mot 25 procent av båtarna vid kommunens hamnar har bottenfärg med för höga tenn-halter

Enligt mätningar som genomfördes i början av 2023 har omkring 25 procent av båtarna i kommunen bottenfärg med nivåer över det riktvärde (100 tenn µg/cm2) som finns för TBT.

Uppställningsplatser, platser där båtar har slipats eller tvättats och sediment i hamnar är ofta mycket förorenade av exempelvis TBT och andra ämnen från båtbottenfärger. Både marken och närliggande vatten kan bli kraftigt förorenat om man inte skyddar marken och tar hand om kemikalier och avfall korrekt. Vi vet inte omfattningen av marker och sediment som är förorenade av exempelvis TBT, men även detta undersöks i projektet.

I projektet kartlägger vi utbredningen av förhöjda halter av TBT i kommunen. Det gör vi genom att:

  • ta prover av sediment i sex hamnar
  • ta markprover vid de fyra största marinorna,
  • göra slumpvisa mätning med röntgenfluorescensteknik (klar),
  • så kallad X-Ray Florescence eller XRF-mätning, av båtar för att få en bild av läget på fyra uppställningsplatser,
  • erbjuda kostnadsfri XRF-mätning av båtar för att båtägare ska veta om deras båt har förhöjda värden (första omgången med mättillfällen är klar).

Mät metaller på båtskrovet med XRF-mätning

Om du vill ta reda på om din båtbottenfärg innehåller koppar, zink, bly eller tenn, kan du göra det på två sätt: antingen genom att ta ett skrapprov och skicka in det till ett laboratorium för analys, eller genom att skanna skrovet med en XRF-skanner.

Inom projektet betalar vi för analyskostanden för en XRF-mätning. I XRF-mätningen mäts nivåerna båtens skrov på åtta punkter. Mätningen är en del i projektet för Rena båtbottnar och finansieras med hjälp av bidrag av lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) från länsstyrelsen.

Du anmäler ditt intresse för mätningen genom e-tjänsten Anmälan om båtbottenmätning. Genom e-tjänsten kan du beställa ett protokoll från XRF-mätningen, som visar resultaten från mätningarna så att du vet vad din båtbotten innehåller. Protokollet kostar 250 kronor och betalas direkt när du anmäler dig. Du kan betala med Swish eller kort.

Anmäl ditt intresse genom e-tjänsten Anmälan om båtbottenmätning (Mina sidor)

Frågor och svar om mätningen

Sidan uppdaterad 16 maj 2023