Två båtar ligger förtöjda vid en brygga. Det är sommar och solen är på väg ner.

Projekt för att fasa ut miljöskadlig bottenfärg

Under 2023–2024 genomför Mönsterås kommun ett projekt som ska fasa ut miljöskadliga bottenfärger, stödja båtklubbar och båtägare och kartlägga utbredningen av tributyltenn (TBT) i kommunen. Projektet heter Rena båtbottnar.

På flera platser i Kalmarsund, liksom många andra platser i Östersjön, finns det förhöjda halter av TBT. TBT är ett mycket giftigt och hormonstörande ämne som främst påverkar vattenlevande organismer, men som påverkar hela ekosystemet. Båtbottenfärger med biocider (bekämpningsmedel) kan ofta påverka andra djur och växter än de som man vill bekämpa.

Den största källan till de höga halterna av TBT är äldre båtbottenfärger. Färger innehållande TBT har varit förbjudna sedan 1989 men kan finnas kvar under nyare färglager och läcker då ut vid underhåll och sjösättning av målade båtar. Sedan 2008 gäller ett totalförbud mot båtbottenfärger som innehåller TBT på alla fartyg, inklusive fritidsbåtar. Det är inte enbart förbjudet att måla med en färg som innehåller TBT, det är också förbjudet att använda en båt som läcker TBT. TBT är väldigt långlivat i sedimentet och kan påverka allt levande i vattnet och därför är det viktigt att tillförsel av TBT stoppas.

Nya krav 2025

Miljö- och byggnadsnämnden har tagit ett inriktningsbeslut om att tillämpa det rådgivande referensvärdet (100 µg tenn/cm2) med start 1 januari 2025. Det innebär att kommunen kommer kontrollera att inga båtar med för höga nivåer av tenn läggs i.
Bevisbördan faller på båtägaren i det läget att visa att det inte sprids föroreningar från båten. Efter 2024 kommer kommunen inte att ha möjlighet att erbjuda gratis mätning. Då får varje båtägare bekosta analysen själv (mellan 500 – 1000 kr per båt exklusive protokoll). Det kommer krävas protokoll från båtbottenmätning, saneringsintyg, intyg från tillverkare eller liknande dokumentation. Om inga dokument uppvisas kommer båtägaren förbjudas att sjösätta båten. Kraven ställs tills båtägaren i form av ett beslut med stöd av miljöbalken som är möjligt att överklaga.

För klubbar, föreningar och privatpersoner som arrenderar mark från Mönsterås kommun kommer det krävas att samtliga båtar som ligger vid bryggan kan uppvisa godkända intyg avseende båtbottenfärg för att arrendet ska kunna förnyas.
Mät metaller på båtskrovet med XRF-mätning
Om du vill ta reda på om din båtbottenfärg innehåller koppar, zink, bly eller tenn, kan du göra det på två sätt: antingen genom att ta ett skrapprov (kostnad 1 600 – 3 200 kr) och skicka in det till ett laboratorium för analys, eller genom att skanna skrovet med en XRF-skanner (X-Ray Fluorescence).

Inom projektet “Rena båtbottnar” betalar Mönsterås kommun för analyskostanden för en XRF-mätning. I XRF-mätningen mäts nivåerna båtens skrov på åtta punkter. Mätningen är en del i projektet för Rena båtbottnar och finansieras med hjälp av bidrag av lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) från länsstyrelsen.

Du anmäler ditt intresse för mätningen genom e-tjänsten “Anmälan om båtbottenmätning”. Genom e-tjänsten kan du beställa ett protokoll från XRF-mätningen, som visar resultaten från mätningarna så att du vet vad din båtbotten innehåller. Protokollet kostar 250 kronor och betalas direkt när du anmäler dig. Du kan betala med Swish eller kort.Anmäl ditt intresse genom e-tjänsten Anmälan om båtbottenmätning (Mina sidor)

Frågor och svar om mätningen

Sidan granskad 18 oktober 2023