Förhandsbesked utanför detaljplanerat område

För alla bygglovspliktiga åtgärder finns det möjlighet att ansöka om förhandsbesked innan du söker bygglov. Det vanligaste är att söka förhandsbesked om man vill uppföra ett nytt bostadshus utanför detaljplanerat område på fastighet som inte tidigare är bebyggd. Här får du reda på hur det går till och vilka handlingar du ska skicka med.

Ett förhandsbesked innebär en lokaliseringsprövning där vi utreder om det är lämpligt att bygga på fastigheten och om man kan lösa avlopp- och vattenförsörjning på fastigheten. Syftet med ett förhandsbesked är att du ska kunna få ett bindande besked innan du lägger ner kostnader på en mer detaljerad projektering för bygglovsansökan. Ett positivt förhandsbesked är bindande vid den kommande bygglovsprövningen om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft.

Bygglovsrådgivning

Har du frågor inför din ansökan om bygglov eller anmälan kan du boka tid för rådgivning.

Kontrollera var det finns ledningar i marken

Det kan finnas ledningar i marken. Använd webbplatsen Ledningskollen för att snabbt se var ledningar finns nergrävda så att du undviker att gräva av något, och för att förenkla markarbeten.

Till Ledningskollen (ledningskollen.se)

Checklista – Det här behöver vi för att kunna handlägga ditt ärende

Tänk på att lämna in alla handlingar som krävs i ditt ärende från början, vi kan inte handlägga ditt ärende förrän det är komplett.

Alla ärenden är unika, därför kan vi behöva fler handlingar för att kunna ta beslut. I så fall kontaktar vi dig när vi fått din ansökan.

Här ansöker du

När du har skickat in en komplett ansökan börjar vi handlägga ditt ärende. Gå igenom checklistorna noga för att ta reda på vilka dokument du behöver skicka med. Om din ansökan är fullständig från början får du ett snabbare beslut i ditt ärende.

Komplettera ditt ärende

Om något skulle saknas i din ansökan kommer vi att höra av oss och be dig komplettera. Du använder en särskild e-tjänst för kompletteringar; du kan alltså inte göra kompletteringar i ditt pågående ärende i Mina sidor.

Vad händer sen?

Så här ser processen ut för att söka förhandsbesked:

Ansökan

När ansökan har kommit in till oss får du en bekräftelse på att vi har tagit emot ditt ärende. Vi börjar med att bedöma om din ansökan är komplett, det vill säga att den innehåller alla handlingar som behövs och att de är fackmässigt utförda. Om något saknas eller behöver förtydligas kontaktar vi dig inom tre veckor.

Beslut om förhandsbesked

När din ansökan är komplett prövar byggnadsnämnden om platsen är lämplig för det du vill bygga. I samband med ett förhandsbesked gör handläggaren en lokaliseringsprövning och åker ut till fastigheten för att kontrollera platsens förutsättningar.

Utanför planlagt område har andra sakägare (till exempel din granne) möjlighet att yttra sig. Då skickar vi ut ett brev till de berörda. I vissa fall kan det vara mer komplicerat. Då kan även andra behöva yttra sig, till exempel Trafikverket.

Ett beslut kan innebära en beviljad, avslagen eller avvisad ansökan. Handläggaren fattar beslut om positiva förhandsbesked men i det fallet handläggaren föreslår avslag krävs det att samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutet. När beslutet är fattat delges dina grannar beslutet och det publiceras i post- och inrikes tidningar. Om ingen överklagar inom fyra veckor vinner beslutet laga kraft.

Tänk på att du behöver ett bygglov innan du får börja bygga.

Sidan publicerades 21 december 2023