Underrättelse om antagande: Detaljplan för del av Åby 5:24 och 12:1

Detaljplanen för del av Åby 5:24 och 12:1 antogs av kommunfullmäktige i Mönsterås kommun den 23 oktober 2023 § 143. Det justerade protokollet med beslutet anslogs på kommunens digitala anslagstavla den 27 oktober 2023.

Detaljplanens antagandehandlingar tillsammans med protokollsutdrag med antagandebeslut samt överklagandeanvisning återfinns på kommunens hemsida under minst tre veckor: https://www.monsteras.se/bo-bygga-och-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/detaljplaner-och-omradesbestammelser/pagaende-detaljplaner/

Enligt 13 kap. 11 § PBL får ett beslut att anta en detaljplan överklagas endast av den som före utgången av granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda. Dock gäller inte den inskränkningen i rätten att överklaga om detaljplanens genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet får tas i anspråk som industriområde (biogasanläggning). Det innebär att den som vill överklaga detaljplan för del av Åby 5:24 och 12:1 inte behöver ha lämnat synpunkter under planprocessen.

Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga det hos Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt. Det görs genom en skrivelse ställd till mark- och miljödomstolen inom tre veckor från den dag då det justerade protokollet med antagandebeslut anslogs på kommunens anslagstavla. Se överklagandeanvisningen för mer detaljerad beskrivning av vem som har rätt att överklaga samt hur den som vill överklaga beslutet ska gå tillväga.

Tekniska förvaltningen
Mönsterås kommun

Sidan publicerades 27 oktober 2023