Underrättelse för del av Åby 12:1 och 5:24

Förslag till detaljplan är utsänt för granskning under tiden 2023-05-24 t o m 2023-06-25, och kan ses på följande platser: Tekniska förvaltningens anslagstavla, plan 3, Kvarngatan 2, Mönsterås och servicepunkt Ica Fliseryd.

Förslag till detaljplan är utsänt för granskning under tiden 2023-05-24 t o m 2023-06-25, och kan ses på följande platser: Tekniska förvaltningens anslagstavla, plan 3,Kvarngatan 2, Mönsterås och servicepunkt Ica Fliseryd. . Förslaget finns även tillgängligt på kommunens hemsida, Pågående detaljplaner.

Syftet med planen är att pröva förutsättningarna för uppförande av biogasanläggning inom del av fastigheterna Åby 5:24 och 12:1, cirka en mil nordväst om Mönsterås samhälle, och ca 2 km sydost om Fliseryd samhälle. Planförslaget innebär att biogasanläggning med en totalhöjd på max 40 meter kan uppföras inom del av fastigheten Åby 5:24 och 12:1.

Planförslaget bedöms medföra en betydande miljöpåverkan. Planförslaget överensstämmer delvis med Mönsterås Översiktsplan Del 3 Inlandets intentioner.

Den som har synpunkter på förslaget skall framföra dessa skriftligt till Tekniska förvaltningen, Box 54, 383 22 MÖNSTERÅS. Namn och adress eller fastighetsbeteckning ska framgå.

Senast den 2023-06-25 skall synpunkterna ha kommit in till Mönsterås kommun. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Översiktsplanen finns tillgänglig på Mönsterås kommuns hemsida, Pågående detaljplaner. Detaljplanen tas fram med utökat förfarande.

Pågående detaljplaner

Frågor angående planförslaget besvaras av samhällsbyggnadschef Henrik Eriksson, tel. 0499-176 56 eller henrik.eriksson@monsteras.se

Sidan publicerades 23 maj 2023