Kallelse: Kommunfullmäktige 2022-05-23

Mönsterås kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde
Tid: 2022-05-23 klockan 18:30
Plats: Hotell Munken, Mönsterås
Föredragningslista i sammandrag:
Ärende
1. Närvaro
2. Frågan om sammanträdet blivit lagenligt utlyst
3. Val av justerare
4. Information - Årsredovisning Vattenpalatset i Mönsterås AB
5. Information - Årsredovisning Mönsterås Bostäder AB
6. Motion - Gatubelysning mellan Mönsterås och Tålebo
7. Motion - Hundbad
8. Taxor 2022 - Räddningstjänsten
9. Reglementen och bolagsordningar 2023-2026
10. Valärende
11. Nästa möte

Sidan publicerades 16 maj 2022