Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Kommunens planarbete » Detaljplaner » Pågående detaljplaner » Oknebäck 4:2 m fl

Detaljplan för del av Oknebäck 4:2 m fl (2017)

Planområdet är beläget i södra delen av Mönsterås samhälle, ca 2 km från centrum. Området avgränsas i norr av Östra Oknebäcksvägen, i väst av befintligt bostadsområde, i sydväst av Oknebäcken och i öst av Oknebäck 1:7.

Planens syfte är att fortsätta den planerade utbyggnaden av bostäder för Mönsterås tätort i Oknebäck. Denna andra etapp ger möjlighet till nya bostadstomter öster om den första etappen av utbyggnad i Oknebäck (detaljplan antagen 2007-03-01) samt en gång-och cykelväg längs Östra Oknebäcksvägen. Den nya bebyggelsen uppförs på åkermark som i översiktsplanen är reserverad för tätortens utbyggnad. I planområdet finns tre åkerholmar som bevaras och integreras i bostadsområdet. Området ansluts till Östra Oknebäcksvägen genom en ny bilgata som anläggs norr om befintlig gata.

Planförslaget överensstämmer med Mönsterås Översiktsplan Del 2 Kustens intentioner. Översiktsplanen finns tillgänglig på www.monsteras.se. När en detaljplan ändras eller ersätts återinträder strandskydd automatiskt. Därmed är delar av planområdet belägna inom strandskyddsområde. Kommunen avser att upphäva strandskyddet i samband med att detaljplanen antas.

Delar av samfälligheten Oknebäck s:1 kommer att utgöra allmän plats med kommunalt huvudmannaskap, som kan inlösas av kommunen.

Detaljplanen bedöms inte utgöra någon betydande miljöpåverkan enligt behovsbedömningen (se bilaga i länkboxen). Någon miljökonsekvensbeskrivning har därför inte upprättats. 

Detaljplanen är godkänd i beslut 2017-11-02 för samråd av byggnadsnämnden, Mönsterås kommun.

Samråd har skett mellan 10 november och 6 december 2017.

För vidare upplysningar, kontakta samhällsbyggnadsavdelningen.

Senast kontrollerad: 2020-10-15.
 
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier