Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Kommunens planarbete » Detaljplaner » Pågående detaljplaner » Nyemåla 3:125 (Gabriel Keramik)

Nyemåla 3:125 (Gabriel Keramik)

Planområdet är beläget i Timmernabben. Området avgränsas i norr av Sjögången (lokalgata), i väst av Strandavägen, i söder av Nyemåla 3:14, och i öst av Timmernabbeviken.

Flygfoto över planområdet

Gabriel keramiks verksamhetsområde i centrala Timmernabben

Syftet med föreliggande detaljplan är att utöka markanvändningen från att främst varit industriändamål till ändamål för bostäder, äldreboende, centrumverksamhet och lättare verksamheter. Syftet är även att reglera befintlig utfyllnad som deponi, för att denna ska kunna styckas av från industrifastigheten inför en försäljning eller utveckling av den senare.

Tre genomgripande frågor som måste beaktas i planarbetet är planområdets bebyggelsekaraktär och den deponi av keramikskärv som verksamheten fyllt ut mot Östersjön. Vidare är planområdet lågt beläget och planområdet måste exploateras med hänsyn till klimatförändringar, d.v.s. ligga utom risk för havsnivåhöjningar samt extremvattenstånd. Planförslaget avser även till att bevara den bebyggelsekaraktär som idag finns i området genom regleringar av bl.a. utnyttjandegrad, byggnadernas höjd och bevarandevärda element. Detaljplanen innebär även att berörd del av gällande plan från 1959 upphävs.

Planförslaget var ute på samråd mellan 24 juni och 9 augusti 2020. 

Just nu bearbetas planförslaget utifrån inkomna synpunkter och förbereds för kommande granskning.

Kontakt:

Frida Emtorp, Planarkitekt, skicka e-post

Senast kontrollerad: 2020-08-10.
 
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier