Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Kommunens planarbete » Detaljplaner » Pågående detaljplaner » Del av Grimhult 1:19

Detaljplan för del av Grimhult 1:19

Lokalisering av planområde

Lokalisering av planområde

 

Syftet med planen är att pröva förutsättningarna för uppförande av en biogasanläggning inom del av fastigheten Grimhult 1:19, ca 7 km nordväst om Mönsterås tätort.

Planförslaget innebär att en biogasanläggning med en nockhöjd på max 30 meter kan uppföras inom del av fastigheten Grimhult 1:19. I övrigt är detaljplanen flexibel avseende omfattning och utformning. Huvudtillfart till planområdet föreslås ske via en befintlig skogsbilväg som ansluter till väg 641 söder om samhället Grimhult.

Tillfartsvägen ligger utanför planområdet och rätten att använda vägen säkras genom servitut. Vägen ska samutnyttjas med vindkraftparken (Stena Renewable).

Detaljplanearbetet bedrivs med utökat förfarande då den bedöms kunna ge upphov till betydande miljöpåverkan och inte följer översiktsplanens intentioner.

Förslaget har varit ute på samråd mellan 6 mars - 27 mars 2020. Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse.

Detaljplanen är nu ute på granskning 9 april – 8 maj. Se handlingar i länkboxen till höger.

Detaljplanen beräknas kunna antas av kommunfullmäktige 18 maj 2020.

 

Kontakt:

Henrik Eriksson, Plan- och exploateringschef, 0499-17156, skicka e-post

Senast kontrollerad: 2020-04-08.
 
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier