Information till dig som skriver intyg

Den som ansöker om bostadsanpassningsbidrag ska bifoga ett intyg tillsammans med ansökan, där det framgår att åtgärderna är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen. En arbetsterapeut, en läkare eller någon annan medicinsk sakkunnig ska skriva intyget. Här kan du som skriver intyget läsa mer om hur intyget ska utformas.

I din roll som intygsskrivare ska du beskriva de behov som personen har av anpassning med hänsyn till funktionsnedsättningen. Innehållet i intyget ska grunda sig på din bedömning av aktiviteten i den aktuella miljön och hur funktionsförmågan påverkas.

Du behöver tänka på att skriva korrekta och entydiga uppgifter. Du behöver även uttrycka vad som är dina egna iakttagelser och vad andra uttrycker. Det intyg du skriver kommer vid en överklagan att följa med handlingarna som skickas till domstol.

Bostadsanpassningsbidrag kan inte beviljas om personens behov kan tillgodoses med hjälpmedel som erbjuds av regionen eller kommunen enligt hälso- och sjukvårdslagen. Det är därför viktigt att det framgår av intyget om det varit aktuellt att prova med hjälpmedel.

Intyget skrivs på uppdrag av den som söker bostadsanpassningsbidrag och tillhör personen. Personen väljer själv om intyget ska bifogas till ansökan.

Sidan publicerades 14 december 2023