Kungörelse: Bygglov Strömsrum 2:57, Preem AB

Miljö- och byggnadsnämnden
Datum när kungörelsen sätts upp: 2024-03-20
Datum när kungörelsen tas ner: 2024-04-21
Förvaringsplats för handlingarna: Kommunhuset, Kvarngatan 2, Mönsterås
Ansvarig för kungörelsen: Erik Ottosson

Kungörelse

Miljö- och byggnadsnämnden har beviljat bygglov för uppförande av skyltpelare på Strömsrum 2:57, Preem AB.

Så gör du för att överklaga

Om du anser att beslutet miljö- och byggnadsnämnden har fattat är felaktigt kan du överklaga det. Ditt överklagande måste ha kommit till oss senast 21 april 2024.

Överklagandet ska lämnas in skriftligt. Du kan skicka det med e-post, post eller lämna in det på kommunhuset.

Detta ska finnas med i ditt överklagande:

  • information om vilket beslut du överklagar
  • ärendebeteckning
  • förklaring av varför beslutet ska ändras
  • information om hur du vill ändra beslutet
  • eventuella nya uppgifter om ärendet.

Underteckna överklagandet och uppge namn, personnummer eller organisationsnummer, postadress och telefonnummer. Om du anlitar ombud, kan istället ombudet underteckna överklagandet. Bifoga i så fall en fullmakt. Skicka överklagandet till:

Detta händer sedan

När vi får ditt överklagande prövar miljö- och byggnadsnämnden om det kommit in inom rätt tid. Nämnden prövar även om den vill ändra beslutet enligt dina önskemål. Om nämnden inte ändrar beslutet skickas det vidare till Länsstyrelsen i Kalmar län, som prövar ärendet. När allt är klart får du ett besked.

Sidan publicerades 20 mars 2024