Projekt för att gynna biologisk mångfald och pollinatörer

2022-10-10

Den här nyheten är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Gräsmatta med träd i bakgrunden, med inklippt karta som visar de fyra områden omkring korsningen som kommer att bli till ängar

Den här veckan påbörjar vi ett LONA-projekt som har till syfte att omvandla ytor som idag är gräsmatta till mer ängslika ytor som gynnar bin och pollinerande insekter. Gräsmattorna som berörs ligger i anslutning till parkeringen vid korsningen Södra vägen och Sjögatan i Mönsterås, mellan järnvägen och fram till kommunhuset.

Målet med projektet är att skapa en yta som är attraktiv både för människor, insekter och andra djur och samtidigt visa på hur man själv kan tänka för att gynna biologisk mångfald i sin egen trädgård. Detta möjliggörs genom ytans centrala placering och närhet till förskola och promenadstråk. Förhoppningen är att projektet ska skapa förståelse för hur kommunen bedriver skötsel av andra ytor runt om i kommunen.

Mönsterås kommun har antagna miljömål som ska genomföras under perioden 2020-2025. Ett övergripande mål är att alla allmänna grönområden ska skötas på ett sätt som gynnar den biologiska mångfalden samtidigt som människors tillgång till områdena bibehålls. Som ett led i detta arbete är tanken att omvandla en idag central gräsyta till en informativ parkyta med fokus på blomning och habitat för pollinerande insekter.

Arbetet med ängar vid korsningen Södra vägen/Sjögatan i Mönsterås kommer att pågå under vecka 41 och under tiden kan en del av parkeringen behöva stängas av.

Sidan publicerades 10 oktober 2022