Ledigt uppdrag som begravningsombud i Mönsterås kommun

2023-01-31

Den här nyheten är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Uppdraget som begravningsombud i Mönsterås kommun är vakant.

Uppdraget gäller för följande huvudmän (församlingar):

  • Mönsterås, Fliseryd och Ålem.

Länsstyrelsen ger därför kommunen, andra trossamfund än Svenska kyrkan samt livsåskådningsorganisationer som är verksamma inom kommunens område möjlighet att föreslå en lämplig person för uppdraget som begravningsombud för dessa huvudmän.

Begravningsombudet ska vara en för uppdraget lämplig och kvalificerad person. Vid bedömningen ska hänsyn särskilt tas till kunskaper inom ekonomi samt till kunskaper om och förståelse för olika religioner, livsåskådningar och begravningsseder. I prövningen ingår också en jävsbedömning. Förslag på lämpligt begravningsombud som lämnas till Länsstyrelsen ska vara skriftligt motiverat och ska senast den 3 mars 2023 ha inkommit till Länsstyrelsen. Förslag skickas till Länsstyrelsen Östergötland, Enheten för handläggarstöd, 581 86 Linköping eller ostergotland@lansstyrelsen.se. Vänligen ange ärendenummer 204-1791-2023.

Kontakta gärna Länsstyrelsen Östergötland vid eventuella frågor.

Begravningsombudets uppgifter

Grundläggande bestämmelser om ett begravningsombuds uppgifter finns i 10 kapitlet begravningslagen (1990:1144). Ett begravningsombud ska inom sitt verksamhetsområde bland annat:

  1. Skaffa sig kännedom om hur begravningsverksamheten är organiserad och utförs för dem som inte tillhör Svenska kyrkan och om deras önskemål rörande verksamheten,
  2. informera dem som inte tillhör Svenska kyrkan om sin verksamhet och hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund än Svenska kyrkan och andra berörda parter,
  3. hos huvudmannen för begravningsverksamheten föreslå de åtgärder som behövs för att tillgodose beaktansvärda önskemål som kommer till begravningsombudets kännedom och
  4. skriftligen meddela Kammarkollegiet om han eller hon tillstyrker eller avstyrker huvudmannens förslag till begravningsavgift.

Begravningsombudet ska senast den 15 maj varje år samråda med den av huvudmannen utsedde godkände eller auktoriserade revisorn. Samrådet ska gälla huvudmannens årsredovisning och kravet på särredovisning av begravningsverksamhetens intäkter och kostnader. Senast den 31 maj varje år ska begravningsombudet ge in en årsberättelse till länsstyrelsen.

Sidan publicerades 31 januari 2023